Loading

ส.อาคารชุดแก้ลูกค้าเก็งกำไร ถามโครงการก่อนโอนใบจอ

วันที่ : 23 มีนาคม 2549
ส.อาคารชุดแก้ลูกค้าเก็งกำไร ถามโครงการก่อนโอนใบจอง

                    นางรัศมี วิศวเวทย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง การควบคุมสัญญาของธุรกิจขายห้องชุดว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดหลายรายไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

 

                    โดยเฉพาะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกือบทั้งหมดถูกสั่งให้ปิดกิจการ ทำให้มีผู้ซื้ออาคารชุดหลายรายร้องเรียนผ่านเข้ามาทาง สคบ. และเมื่อตรวจสอบก็พบว่าข้อความที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดไม่เป็นธรรม สคบจึงได้เข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้และออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543 ออกมาควบคุม

 

                    เหตุที่ สคบ.จัดสัมมนาเนื่องจากที่ผ่านมายังมีผู้ประกอบการอาคารชุดที่ยังระบุข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายไม่ถูกต้องรวมถึงมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น ดังนั้นประเด็นที่อยากจะย้ำผู้ประกอบการจะต้องศึกษารายละเอียดของข้อความที่กำหนดให้ต้องระบุในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดแล้ว กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้ระบุข้อความใดข้อความหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯในทางกฎหมายจะถือมีการะบุข้อความนั้นแล้ว

 

                    ส่วนถ้ามีการระบุข้อความที่นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ ก็จะถือว่าไม่ได้มีการระบุข้อความนั้น นอกจากนี้ กรณีที่มีการระบุข้อความตามที่กำหนดแต่ไม่ระบุให้ถูกต้องตามประกาศ จะถือว่ามีความผิดทางอาญา ต้องมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

                    ทั้งนี้ ในปี 2548 ที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารชุดเพิ่มขึ้น โดยปัญหา 3 อันดับแรกได้แก่ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด โฆษณาชวนเชื่อเกินกว่าความเป็นจริง และมีพื้นที่ใช้สอยไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญา ส่วนเมื่อได้รับการร้องเรียนเข้ามาหน้าที่ของ สคบ.ก็คือดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอน จากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และไกล่เกลี่ย หากไม่สามารถ ตกลงกันได้และพบว่ามีการละเมิดสัญญาจริงตามที่ร้องเรียนก็จะดำเนินการส่งฟ้องร้องต่อศาล

 

                    นางรัศมีกล่าวต่อว่า เนื่องจากขณะนี้ทางกรมที่ดินอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.อาคารชุด ดังนั้นเมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้แล้ว สคบ.ก็จะดำเนินการเพิ่มข้อกำหนดบางส่วนในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ เพื่อให้สอดรับกัน เช่น การเพิ่มเติมรายละเอียดในสัญญาเกี่ยวกับข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

 

                    นายอธิป พีชานนท์ ในฐานะนายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ขณะนี้น่าจะยังมีผู้ประกอบการอาคารชุดจำนวนหนึ่งที่ใช้สัญญาจะซื้อจะขายไม่ถูกต้อง โดยเท่าที่สัมผัสพบว่าหากเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติจะให้ความสำคัญกับเรื่องสัญญา ส่วนใหญ่จะว่าจ้างทนายเข้ามาเป็นผู้ดูแลการซื้อห้องชุดทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบ

 

                    อย่างไรก็ตาม อยากเสนอให้ทาง สคบ.เพิ่มเติมสาระสำคัญในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ได้แก่ 1) เสนอให้เพิ่มเติมสาระสำคัญในการโอนกรรมสิทธิ์ใบจองอาคารชุดให้กับผู้อื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายหรือเจ้าของโครงการด้วย เพื่อป้องกันการเก็งกำไรคอนโดฯ เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าคอนโดฯที่เปิดตัวใหม่ๆ มีซื้อขายใบจองกันตั้งแต่วันแรกที่เปิดขาย 2) กรณีที่ผู้ซื้อเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม ห้องชุดไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ให้ถือว่าผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

 

                    3) เสนอให้กำหนดว่าเป็นวัสดุที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แทน จากปัจจุบันที่กำหนดให้ต้องระบุยี่ห้อ ขนาด คุณภาพ สี รุ่น และ 4) กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญา จากปัจจุบันให้สิทธิผู้บริโภค 2 ประการ คือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินที่ชำระแล้วคืนทั้งหมด หรือกรณีที่ยังต้องการห้องชุดอยู่ก็สามารถเรียกค่าปรับเป็นรายวันจากผู้ประกอบการตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้ อยากเสนอให้ สคบ.ลดเหลือสาระสำคัญที่ต้องระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่ง

 

                    นางลดาวัลย์ ธนะธนิต ในฐานะผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วย กับทางนายกสมาคมอาคารชุดไทยที่เสนอให้มี การเพิ่มเติมสาระสำคัญในสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดฯ เพราะการควบคุมสัญญาอาคารชุดถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น สเป็กวัสดุก่อสร้างต้องเป็นไปตามที่กำหนด

 

                    นางรัศมี วิศวเวทย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อเสนอจากทางนายกสมาคมอาคารชุดไทยแล้ว ได้เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในเร็วๆ นี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ