Loading

กคช.เปิดร่างTORฟื้นดินแดงระยะที่2

วันที่ : 7 มกราคม 2562
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯเตรียมประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย ซึ่งที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณซอยหมอเหล็ง และถนนดินแดง 1 เขตดินแดง โดยมีราคา กลางของงานก่อสร้างอยู่ที่ 867,026,000 บาท และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น เขตดินแดง โดยมีราคากลางงานก่อสร้าง 711,250,000 บาท
          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯเตรียมประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย ซึ่งที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณซอยหมอเหล็ง และถนนดินแดง 1 เขตดินแดง โดยมีราคา กลางของงานก่อสร้างอยู่ที่ 867,026,000 บาท และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น เขตดินแดง โดยมีราคากลางงานก่อสร้าง 711,250,000 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท ส่วนโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท

          โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทย และต้องเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การเคหะแห่งชาติเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 10 ปี นับ จากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกโดยผู้ว่าจ้าง

          "ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2351- 6144 ในวันและเวลาราชการ"
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ
26 มิถุนายน 2562
รัฐทุ่มไม่อั้นเพิ่มงบ บ้านมั่นคง 6.5 พันล.
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เสนอ เพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 9,800 บาทต่อครัวเรือน รวมเป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน มีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้างและการพัฒนาปรับปรุงชุมชน เช่น การถมดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างถนนในชุมชน ท่อระบายน้ำ มีราคาเพิ่มขึ้นทั้งวัสดุและค่าจ้างแรงงาน
27 พฤษภาคม 2562
ระดมมาตรการช่วยลูกค้า บ้านล้านหลัง
สำหรับกลุ่มผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านล้านหลัง นั้น นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. แจงว่า ต้องเข้าใจถึงความสามารถของลูกค้ากลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มแรกมาก ดังนั้น การจะได้สินเชื่อได้เต็มเพดานมีความเป็นไปได้ยาก ทำให้มียอดการปฏิเสธสินเชื่อ (รีเจกต์เรต) สูง ทั้งนี้ ปัญหาของลูกค้ากลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง รวมถึงกลุ่มที่ไม่มีเงินออม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อ และกลุ่มที่ไม่มีเงินวางดาวน์ ทำให้ ธอส.จำเป็นต้องปฏิเสธสินเชื่อในกลุ่มที่ศักยภาพไม่เข้าเกณฑ์ เพราะจะไปกระทบต่องบการเงินของ ธอส