Loading

คลังจี้ 50เขตสำรวจที่ดิน-ตึก-คอนโดฯ

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (สนค.) กรุงเทพ มหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและ ผู้ว่าฯกทม. ให้เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ และมีกำหนดใช้ ในวันที่ 1 ม.ค.2563
          ม.ค.63เก็บภาษีตามกม.ใหม่

          เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (สนค.) กรุงเทพ มหานคร (กทม.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและ ผู้ว่าฯกทม. ให้เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ และมีกำหนดใช้ ในวันที่ 1 ม.ค.2563

          นายธรรมรัตน์กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม. เตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ. ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1.สั่งการให้ฝ่ายรายได้ทุกสำนักงานเขต เตรียมการสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างล่วงหน้าก่อน พ.ร.บ.ภาษีดังกล่าวใช้บังคับ

          2.ผู้ว่าฯกทม. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี พร้อมทั้งได้ประกาศกำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดในเขต กทม. ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.2562 เป็นต้นไป รวมทั้งกำหนดแบบประกาศ คำสั่ง คำร้อง หรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่พึงจะใช้ตามพ.ร.บ. และดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว

          3.สนค.เวียนแจ้งแนวทางการเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ 4.สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด พร้อมประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือน พ.ย. 2562 เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง กทม. ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 30 ของกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตามกฎหมาย
 
ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ