Loading

ร่างผังเมืองรวมฯเน้นเมืองอัจฉริยะ

วันที่ : 3 มกราคม 2563
นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง กล่าวว่า การจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
          นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง กล่าวว่า การจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการปรับเปลี่ยนพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก ของกรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดมาตรการ ทางผังเมืองต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น ในพื้นที่ศูนย์ กลางเมืองในกรอบวงแหวนถนนรัชดาภิเษกได้ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้มีความหนาแน่นสูงเนื่องจาก เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริหารราชการของประเทศ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบขนส่งมวลชนทางรางที่สมบูรณ์

          ส่วนในพื้นที่ชานเมืองบริเวณที่มีระบบรางเข้าถึง และอยู่ใกล้ถนนกาญจนาภิเษกได้ส่งเสริมให้เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง เช่น มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานใหม่ บางกะปิ บางนา ศรีนครินทร์ ตลิ่งชัน บางแค บางขุนเทียน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เมืองเติบโตแบบกระจัดกระจาย ไร้ระเบียบ

          อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำผังเมืองรวมนั้น ได้ตระหนักถึงปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega project) เช่น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการศูนย์คมนาคมพหลโยธิน รวมถึงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ

          ทั้งนี้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จะเร่งประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในรายละเอียดการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญต่างๆ ก่อนที่ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่จะประกาศใช้ช่วงปลายปี 2563 ต่อไป
 
ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ