Loading

ส่อง!อสังหาฯ5จังหวัดอีสานยอดเริ่มฟื้น

วันที่ : 1 มีนาคม 2559
ส่อง!อสังหาฯ5จังหวัดอีสานยอดเริ่มฟื้น

จากการสำรวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC ถึงตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี, อุบลราชธานี พบว่าการซื้อขายโดยรวมยังไปได้เรื่อยๆ แม้จะไม่หวือหวา แต่ก็ส่งผลให้สินค้าในพื้นที่ค่อยๆ ลดลง

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลจากการสำรวจถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการขายเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายใน 6 จังหวัดนั้น พบว่า จ.ขอนแก่น (อ.เมือง) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการของผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขายประมาณ 6,300 หน่วย แบ่งเป็นบ้านจัดสรรประมาณ 5,000 หน่วย และห้องชุด 1,300 หน่วย ในประเภทบ้านจัดสรร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 38 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,000 หน่วย ทั้งนี้ จำนวนโครงการและหน่วยในผังใกล้เคียงกับปี 2557 แต่หน่วยบ้านจัดสรรเหลือขายหรือเป็นอุปทานลดลงจาก 2,100 หน่วยในปีที่แล้ว เหลือ 1,800 หน่วย

ประเภทอาคารชุด ไตรมาสสุดท้าย ปี 2558 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 14 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,300 หน่วย เทียบกับปี 2557 มี 16 โครงการ หน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,000 หน่วย นับว่าจำนวนหน่วยลดลง

มาก เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่จากผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ไม่ดำเนินการต่อ แต่ในช่วงปลายปีมีห้องชุดเปิดขายใหม่โดยผู้ประกอบการท้องถิ่น 1 โครงการ 120 หน่วย และในเดือนมกราคม 2559 มีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ จำนวนหน่วยในผังประมาณ 400 หน่วย ซึ่งมียอดจองค่อนข้างสูงเกินร้อยละ 60 ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขาย 16 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,900 หน่วย และประมาณการหน่วยเหลือขายประมาณ 500 หน่วย

จ.นครราชสีมา (อ.เมือง และ อ.ปากช่อง) มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายประมาณ 17,800 หน่วย แบ่งเป็นบ้านจัดสรรประมาณ 12,200 หน่วย ห้องชุดประมาณ 5,000 หน่วย และบ้านพักตากอากาศประมาณ 600 หน่วย โดยรวมมีหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขายประมาณ 6,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีหน่วยเหลือขายประมาณ 4,300 หน่วย

ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 37 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,000 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,250 หน่วย จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น แต่จำนวนหน่วยในผังโครงการลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีโครงการอาคารชุดอยู่ระหว่างการขาย 33 โครงการด้วย หน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,900 หน่วย สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่าร้อยละ 40 เป็นหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ และร้อยละ 47 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในขณะที่หน่วยซึ่งยังไม่ก่อสร้างมีร้อยละ 13

ในประเภทบ้านพักตากอากาศ หรือวิลล่า นับเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท และมีหน่วยเหลือขายอย่างน้อย 1 หน่วย มีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ มีหน่วยในผังรวมประมาณ 600 หน่วย มีมูลค่าโครงการตามหน่วยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 16,900 ล้านบาท หน่วยทั้งหมดอยู่ใน อ.ปากช่อง โดยแบ่งประเภทเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 290 หน่วย บ้านแฝดประมาณ 20 หน่วย และเป็นที่ดินเปล่าแบ่งขายประมาณ 300 แปลง จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมดนี้ มีหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงประมาณ 80 หน่วย และหน่วยที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างประมาณ 114 หน่วย

จ.อุดรธานี (อ.เมือง) มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 26 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 2,000 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,100 หน่วย (เทียบกับปีก่อนหน้า มีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในระหว่างการขาย 23 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,900 หน่วย เหลือขายประมาณ 750 หน่วย) มีสัดส่วนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวประมาณร้อยละ 41 ของบ้านเดี่ยวทั้งหมดในผังโครงการ และร้อยละ 59 เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 6 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 2,900 หน่วย จำนวนโครงการและหน่วยในผังเท่าปีก่อนหน้า แต่เหลือขายลดลงจากประมาณ 500 หน่วย เหลือประมาณ 400 หน่วย

จ.อุบลราชธานี (อ.เมือง) พบโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ในระหว่างการขาย 26 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 2,200 หน่วย เหลือขายประมาณ 800 หน่วย (เทียบกับปีก่อนหน้า มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 26 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 2,100 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,600 หน่วย) ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 3 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 770 หน่วย เหลือขายประมาณ 210 หน่วย ขณะที่ปีก่อนหน้ามีเพียงโครงการเดียว หน่วยในผังประมาณ 370 หน่วย และเหลือขายประมาณ 150 หน่วย

จ.มหาสารคาม (อ.เมือง และอ.กันทรวิชัย) บ้านจัดสรร มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 15 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,900 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,050 หน่วย ส่วนในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 5 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 480 หน่วย เท่าปีก่อนหน้า แต่เหลือขายลดลงจากประมาณ 240 หน่วย เหลือประมาณ 160 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ