Loading

แห่จับตาโซนสี ผังเมืองใหม่ กำหนดเขตใช้ประโยชน์ที่ดิ

วันที่ : 21 มิถุนายน 2556
แห่จับตาโซนสี ผังเมืองใหม่ กำหนดเขตใช้ประโยชน์ที่ดิน

สำนักผังเมืองเผย หลังประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คนสอบถามเรื่องสีและประโยชน์ของที่ดินมากสุด

 

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง แจ้งว่า ขณะนี้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ได้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ได้เปิดศูนย์บริการข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2556 เพื่อให้บริการตอบข้อซักถามและให้รายละเอียดที่ประชาชนสงสัยให้เข้าใจมากขึ้น

 

ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเดินทางมารับบริการข้อมูลและขอคำอธิบาย คำแนะนำที่ศูนย์บริการข้อมูล ทั้งสิ้น 550 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รองลงมาเป็นประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีผู้สนใจโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมฉบับใหม่ ทั้งสิ้น 250 ราย

 

ประเด็นที่มีผู้สนใจสอบถามในรายละเอียดมากที่สุด คือ การเปลี่ยนพื้นที่โซนสีเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากผังเมืองรวมฉบับเดิม เรื่องตำแหน่งแปลงที่ดินว่าอยู่ในโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด และมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง การเวนคืนตามแนวถนนโครงการสายต่างๆ ที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดเงื่อนไขแปลงที่ดินติดถนนที่มีเขตทางระยะต่างๆ และเงื่อนไขของแปลงที่ดินที่มีระยะที่ห่างจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน FAR Bonus ประเภทต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างอาคาร

 

โดยเฉพาะการจัดให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่โครงการและอาคารประหยัดพลังงาน รวมถึงเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่น้ำซึมผ่าน 50% ของ OSR จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 

ซึ่งสำนักผังเมืองได้ตอบข้อซักถามและคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้สนใจในทุกประเด็น และได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาติดต่อประมาณ 5,000 ใบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

 

ผู้สนใจยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0-2354-1275-77 และ 0-2354-1286-88 ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์สำนักผังเมือง ที่ http://cpd.bangkok.go.th

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ