Loading

คุมตึกสูง-อาคารสาธารณ

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2552
คุมตึกสูง-อาคารสาธารณะ

นายเอกวิทย์ ถิระพร รองอธิบดีกรมโยธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยในงานสัมมาเรื่อง มาตรฐานด้านโยธาธิการว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างอาคารเป้นอย่างมาก เช่น ปัญหามาตรฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เน้อหาไม่ครอบคลุม มีความขัดแย้ง อีกทั้งมาตรฐานไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการและอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร ขณะที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยต้องมีความเข็มแข็ง ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลสอดคล้องกับนโยบายเปิดการค้าเสรีและการเข้าสู่ระบบ APEC Engineering System ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและข้อบังคับของการก่อสร้างอาคารที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศไทย

 

                กรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารได้ตระหนักถึงปัญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างอาคารในประเทศจึงได้ทำมาตรฐานด้านโยธาธิการเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว การคำนวณแรงลม และการตอบสนองของอาคารและงานคอนกรีตเพื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งาน รวมทั้งชุดมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบและคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์การทดสอบวัสดุในงานคอนกรีตและงานไม้ และการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้งานโครงสร้างอาคาร เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสอดรับกับการจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารที่อยู่ระหว่างการจัดทำในขณะนี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ