Loading

อสังหาฯแนะแก้ม. 39 เก็บภาษีมรด

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2552
อสังหาฯแนะแก้ม. 39 เก็บภาษีมรดก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนาเรื่อง ""ภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน...กับแนวทางการปฏิรูประบบภาษี"" โดยนายอิสระ บุญยัง อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันในภาคเอกชนเห็นตรงกันกับกระทรวงการคลังที่ประกาศเดินหน้าผลักดันภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่มองว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยาก หากโครงสร้างการเมืองไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงก็จะมีแรงต้านอย่างต่อเนื่อง

                อย่างไรก็ตาม แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ การแก้ไขมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ระบุไว้ว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยการโอนทางมรดก แก่ทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยแก้เป็นว่าอะไรที่สามารถตีมูลค่าเป็นมรดกได้ต้องเสียภาษี หรือแค่ยกเลิกคำว่าให้ยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็จะทำให้รัฐมีการเก็บภาษีมรดกได้แล้ว และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนก็จะคิดภาษีในอัตราขั้นบันได เช่น เริ่มเก็บในปีแรก 10% และค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการปรับตัว

                ""ผมมองว่าการมีกฎหมายภาษีใหม่ๆ ออกมาเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ แต่ก็เข้าใจว่าคงจะอีกนาน อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นตัวแทนเอกชนยังต้องการให้รัฐทบทวนโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมือของที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเป็นธรรมมากขึ้น และถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะปรับลดค่าธรรมเนียมที่อยู่ในขั้นตอนของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้ลดลงอีก เนื่องจากปัจจุบันคนซื้อที่อยู่จะต้องเสียทั้งค่าธรรมเนียมการโอน การจดจำนอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่รวมกันแล้วสูงถึง 10% ซึ่งถือว่าสูงเกินไป"" นายอิสระกล่าว

                นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความเป็นไปได้ในการที่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็พอมีอยู่บ้าง แต่ก็คงจะต้องใช้เวลา เพราะที่ผ่านมาแม้จะมีการผลักดันมาโดยตลอด แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาในสภาก็มักจะถูกดึงเรื่องกลับตลอด เช่น ในปี 2550 ที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับการเสนอเข้าสภาแล้ว แต่สุดท้ายรัฐมนตรีคลังในขณะนั้นก็ตัดสินใจดึงเรื่องกลับ ทั้งๆ ที่หากทำได้จริงจะทำให้ฐานภาษีของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า หรือมีรายรับเพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ