Loading

เปิดลายแทงยุคเศรษฐกิจซบ + ผู้บริโภคหันซื้อบ้านมือสองเป็นบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 2.5 ล้าน/ 60% รอซื้อปี 255

วันที่ : 14 ตุลาคม 2550
เปิดลายแทงยุคเศรษฐกิจซบ + ผู้บริโภคหันซื้อบ้านมือสองเป็นบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 2.5 ล้าน/ 60% รอซื้อปี 2551

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ผลจากการจัดงาน ""มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "" ที่ผ่านมาพบว่าตลอด 3 วัน (28-30 ก.ย.2550) มีจำนวนผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 90,000 คน และเกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 795 รายการ คิดเป็นมูลค่า 2,317 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนที่อยู่อาศัยที่มีการซื้อมากที่สุดได้แก่ทาวน์เฮาส์โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 35 เป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 30 เป็นห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมร้อยละ 14 ที่เหลือเป็นทีดินเปล่า, ตึกแถว และอื่นๆ

 

อย่างไรก็ดี จากการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานพบว่าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเสียเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 45 เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยละ 32 และมีผู้เข้าชมงานที่เป็นข้าราชการร้อยละ 10 ส่วนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 5 ที่เหลือเป็นพ่อบ้าน-แม่บ้านและนักเรียน-นักศึกษา โดยรายได้ของผู้เข้าชมงานอยู่ที่ 1.1-2 หมื่นบาทร้อยละ 27 รองลงมาคือ 2.1-3 หมื่นบาทร้อยละ 14 และ 3.1-5 หมื่นบาทร้อยละ 12 นอกนั้นกระจายๆ กันไป โดยผู้เข้าชมงานอยู่ในวัยซื้อบ้านคือ 26-35 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 37, อายุ 36-40 ปีร้อยละ 15, อายุ 41-45 ปีร้อยละ 11, อายุ 46-50 ปีร้อยละ 10 และอายุไม่เกิน 25 ปีร้อยละ 10

 

จากแบบสอบถามยังพบว่าร้อยละ 26 หรือ 1 ใน 4 ของผู้กรอกแบบสอบถามไม่มีภาระในเรื่องการผ่อนชำระบ้าน และยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองร้อยละ 56 ส่วนที่กำลังผ่อนธนาคารอยู่มีสัดส่วนร้อยละ 12 โดยที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการซื้อมากสุดคือบ้านเดี่ยวร้อยละ 36 ส่วนทาวน์เฮาส์เป็นอับดับสองคือร้อยละ 24 และคอนโดมิเนียมร้อยละ 13 เป็นที่ดินเปล่าร้อยละ 10 อาคารพาณิชย์ร้อยละ 8 และบ้านแฝดร้อยละ 7

 

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของตลาดบ้านคือผู้ที่เข้าชมบ้านมือสองร้อยละ 62 ต้องการซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังแรกซึ่งแตกต่างจากอดีตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่นิยมบ้านมือหนึ่งเป็นบ้านหลังแรก ทั้งนี้เป็นผลมาจากเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคน้อยลงแต่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัย โดยราคาบ้านที่ต้องการไม่เกิน 1-2.5 ล้านบาทมีสัดส่วนมากสุดคือร้อยละ 43 และไม่เกิน 1 ล้านบาทมีสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ่งเมื่อนำสองกลุ่มมารวมกันผู้ที่ต้องการบ้านไม่เกิน 2.5 ล้านบาทจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75 และรองลงมาคือราคา 2.1-5 ล้านบาทร้อยละ 15 ส่วนบ้านราคา 15-20 ล้านบาทมีสัดส่วนร้อยละ 8 ราคา 20-25 ล้านบาทร้อยละ 6 และมากกว่า 25 ล้านบาทมีสัดส่วนร้อยละ 9

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีความต้องการผ่อนบ้านราวๆ 0.5-1 หมื่นบาทมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 1-1.5 หมื่นบาทซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 16 และต่ำกว่า 5 พันบาทร้อยละ 14 ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของผู้เข้าชมงานตัดสินใจซื้อภายในงานแค่ร้อยละ 18 และนำไปเป็นข้อมูลตัดสินใจซื้อในภายหลัง/เปรียบเทียบรวมกันร้อยละ 74 โดยมีความต้องการซื้อในปี 2550 แค่ร้อยละ 24 ส่วนร้อยละ 60 ต้องการซื้อในปี 2551 ชี้ให้เห็นว่ากำลังซื้อมีการชะลอการตัดสินใจ

 

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้บริการ การสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคใช้สืบค้นข้อมูลบ้านที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายในงาน ""มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3"" ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีตลอด 3 วัน (28-30 ก.ย.2550) ของการจัดงานมีผู้มาใช้บริการสืบค้นข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 74,877 ราย ในขณะที่ปี 2549 มีจำนวน 17,042 ราย ทั้งนี้ในจำนวนนี้ ร้อยละ 32 ของผู้สืบค้นซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดต้องการซื้อบ้านเดี่ยวในระดับราคา 1.1-2 ล้านบาท รองลงมาร้อยละ 31 ต้องการซื้อทาวน์เฮาส์ราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาท และมีจำนวนความต้องการซื้อห้องชุดราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาทร้อยละ 12 ที่ดินเปล่าในราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาทร้อยละ 7 และอาคารพาณิชย์ราคา 1-2 ล้านบาทร้อยละ 8

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ