Loading

โยธาฯเปิดวันสต็อปอี-เซอร์วิส คลิกโหวตปรับปรุงผังเมืองรว

วันที่ : 19 เมษายน 2550
โยธาฯเปิดวันสต็อปอี-เซอร์วิส คลิกโหวตปรับปรุงผังเมืองรวม

                แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการปฏิบัติงานในโครงการศูนย์บริการ หรือ One-Stop E-Service และกรมโยธาฯได้เสนอโครงการการให้บริการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียในการวางและจัดทำผังเมืองรวมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านจุดบริการอำเภอ โดยเสนอขอปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ (บอร์ด) ผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ.2547 ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกทางหนึ่ง ขณะนี้กรมโยธาฯดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปอีกไม่นานน่าจะประกาศบังคับใช้เป็นทางการได้

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การผังเมือง พ.ศ.2518 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2525 โดยมีรายละเอียดคือ แก้ไขคำจำกัดความของคำว่า ""คำร้องขอ"" ในข้อ 4 ของคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ.2547 ว่าหมายถึงหนังสือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีถึงกรมโยธาฯ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางผังและจัดทำผังเมืองรวม ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กำหนดไว้

 

นอกจากนี้ ยังให้หมายความครอบคลุมถึงการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องขอผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบสารสนเทศอื่นของกรมโยธาฯ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดทำผังเมืองรวมนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองที่ประกาศบังคับใช้ในพื้นที่ที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นเจ้าของที่ดินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเข้ามายื่นหนังสือต่อที่กรมโยธาฯโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าของที่ดิน รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมใช้กันมาก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ