Loading

กรมโยธาฯขีดเส้นตาย 2 หมื่นอาคาร ต้องตรวจสอบโครงสร้าง-ระบบภายในธ.ค.5

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2549
กรมโยธาฯขีดเส้นตาย 2 หมื่นอาคาร ต้องตรวจสอบโครงสร้าง-ระบบภายในธ.ค.50

                นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าของอาคารต้อง จัดให้มีผู้ตรวจสอบความมั่นคงและแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และระบบอัคคีภัย ระบบการระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยเจ้าของอาคารจะต้องทำการตรวจสอบและปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2550

 

สำหรับอาคารเข้าข่ายต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่ 1.อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป, 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. เมตรขึ้นไป, 3.อาคารชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. จำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป, 4.โรงมหรสพ, 5.โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป, 6.สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป, 7.อาคารชุดหรืออาคารที่อยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป, 8.โรงงานที่สูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป และ 9.ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 ม.ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม.ขึ้นไป หรือ ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าที่มีพื้นที่ 25 ตร.ม.ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ การตรวจสอบเจ้าของอาคาร ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร จัดหาแบบแปลนผังอาคารข้างต้น และส่งผลการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี และการตรวจสอบประจำปีให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากอาคารไม่ถูกต้องและเจ้าของไม่ยอมแก้ไขตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบยื่นเสนอ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเอาผิดหรือพิจารณาโทษแก่เจ้าของอาคารได้

 

ส่วนผู้ตรวจสอบอาคารนั้นต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นวิศวกร สถาปนิกหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ จะต้องผ่านการอบรมจากสถาบันจัดอบรมผู้ตรวจสอบที่คระกรรมการควบคุมอาคารรับรอง, สอบผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก, มีสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย โดยต้องมีทุนประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท เบิกได้ครั้งละ 1 ล้านบาท/ครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท/ปี

 

เมื่อวิศวกรหรือสถาปนิกสอบผ่านจะได้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารมีหน้าที่ คือ ตรวจสอบใหญ่ทุกๆ 5 ปี ครั้งแรกจะต้องตรวจให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2550 และตรวจสอบประจำปีทุกปี หากมีข้อบกพร่องต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งผลรายงานผลการตรวจสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ให้เจ้าของอาคาร

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างอบรมและสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบ โดยคาดว่าภายในสินปีนี้จะมีผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 500 คน และจะเร่งเพิ่มผู้ตรวจสอบให้เพียงพอต่อการตรวจสอบอาคารทั่วประเทศที่มีกว่า 20,000 อาคาร ซึ่งในจำนวนดังกล่าวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 5,000 อาคาร เป็นอาคารสูง 2,000 อาคาร

 

 

ที่มา :   หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ