Loading

แนวทางการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานค

วันที่ : 27 มิถุนายน 2549
แนวทางการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร

                    จากผลการศึกษาโครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าหากไม่มีการจัดทำผังเมืองเฉพาะในพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากเปิดใช้สนามบินอย่างเป็นทางการแล้ว จะส่งผลให้เกิดปัญหาการเจริญเติบโตอย่างไร้ทิศทางของเมือง การจราจรติดขัด ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทั้งทางอากาศ เสียง น้ำเสีย และปัญหาขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดชุมชนแออัด ปัญหาความปลอดภัยจากอาคารสูง น้ำท่วม การบริการด้านสาธารณสุข การศึกษาไม่เพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดตั้งเมืองสุวรรณภูมิขึ้นเพื่อให้รูปแบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับการส่งมอบภารกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะของเมือง

 

                    สำหรับพื้นที่สุวรรณภูมิมหานครที่จะจัดตั้งขึ้นจะมีพื้นที่ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งสิ้น  521.789 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) ซึ่งจะเป็นการรวมพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ 2 อำเภอ  จำนวน 345.44 ตร.กม.และพื้นที่ของ กทม. 2 เขต คือเขตลาดกระบัง  และเขตประเวศ ซึ่งมีพื้นที่รวม 176.349 ตร.กม. ซึ่งจะทำให้มีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่สุวรรณภูมิมหานครรวม 462,057 คน

 

                    ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาเมืองสุวรรณภูมิมหานคร ตามแนวทางการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุว่า จากผลกระทบต่อการใช้ที่ดินของสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบดังกล่าวทำให้ต้องมีการจัดวางผังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 1.ศูนย์กลางการบินและการขนส่ง ซึ่งจะต้องมีระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่ออย่างครอบคลุม 2.เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของ BMR   และ ESB มีศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบขนส่งทันสมัยและเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค มีศูนย์กลางธุรกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ มีเมืองอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ โดยเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ มีแหล่งทำงานและที่อยู่อาศัยใกล้กัน 3.เป็นเมืองน้ำ-เมืองท่องเที่ยวทางน้ำ (เวนิสตะวันออก) โดยจะมีเมืองอู่น้ำ มีพื้นที่เกษตรกรรมที่พัฒนาการเพิ่มผลผลิตสามารถเลี้ยงชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ มีสถาปัตยกรรมสะเทินน้ำ สะเทินบก ให้ชุมชนตั้งถิ่นฐานได้อย่างสอดคล้อง ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม มีเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นชุมชนริมน้ำ มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานมีสภาพแวดล้อม-คุณภาพชีวิต และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอ และ 4.เป็นเมืองใหม่พัฒนาและกระจายนวัตกรรม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ