Loading

ลุยสอบต่างชาติฮุบที่ดิน มหาดไทยสั่งทั่วประเทศ หาหลักฐานตั้งไทยเทีย

วันที่ : 6 มิถุนายน 2549
ลุยสอบต่างชาติฮุบที่ดิน มหาดไทยสั่งทั่วประเทศ หาหลักฐานตั้งไทยเทียม

                    นโยบายดังกล่าว นายสุรอรรถ ทองนิรมล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ทำจดหมายเวียนไปถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการซื้อขายที่ดินในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

 

                    เนื้อหาของจดหมายเวียนดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่า มีชาวต่างชาติร่วมกับคนไทย หรือว่าจ้างคนไทยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยขั้นแรกจะขอซื้อบ้านและที่ดินเพื่อ อยู่อาศัยหรือเป็นสำนักงาน ต่อมาขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นขายหรือแบ่งขายให้ชาวต่างชาติด้วยกัน อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

                    กระทรวงมหาดไทยจึงออกหนังสือเวียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลในบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หากมีชาวต่างชาติถือหุ้น หรือเป็นกรรมการ และได้มาซึ่งที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการซื้อขายที่ดินที่อาจจะเลี่ยงกฎหมายได้

 

                    หากบริษัทหรือนิติบุคคลใดเกิดพฤติกรรมมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ให้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ก็ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทยทุกคนทันที เพื่อตรวจสอบว่าเป็นร่างจำแลงในการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่

 

                    วิธีการตรวจสอบจะเน้นไปที่ข้อมูลทางการเงินและฐานะของผู้ถือหุ้นชาวไทย ว่ามีความเป็นเหตุ เป็นผลเพียงใด โดยข้อมูลที่ต้องการให้สอบสวน ประกอบด้วยรายได้ของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทุกคน ให้ลงรายละเอียดว่าประกอบอาชีพใดมากี่ปี มีรายได้เดือนละเท่าใด โดยให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย

 

                    นอกจากนั้น ถ้ามีการแจ้งข้อมูลว่า ผู้ถือหุ้นชาวไทยได้กู้ยืมเงินมาลงทุน ก็ต้องส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินมาแสดงประกอบด้วยเช่นกัน

 

                    หากสอบสวนแล้วเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า เป็นการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อเลี่ยงกฎหมาย หรือเป็นที่ควรเชื่อได้ว่า บุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สอบสวนข้อเท็จจริงโดยละเอียด แล้วส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการต่อไป การดำเนินการทั้งหมด กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมกับกรมที่ดินและวางหลักเกณฑ์ร่วมกัน โดยนำกฎหมายมาตรา 72 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้บังคับ

 

                    อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดจะยกเว้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทมหาชน หรือ นิติบุคคล ที่ได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายอื่น อาทิ ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน มาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีกฎหมายเฉพาะ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ