อื่นๆ
Loading

อื่นๆ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2564 2 สิงหาคม 2564
ข้อบังคับกรมที่ดิน ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2564 2 สิงหาคม 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2564 13 กรกฎาคม 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมช้าง และตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2564 13 กรกฎาคม 2564
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 13 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 16 มิถุนายน 2564
กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 2564 14 มกราคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 5 ตุลาคม 2563