อื่นๆ
Loading

อื่นๆ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 11 กรกฎาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 25 พฤษภาคม 2566
ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระแก้ว ว่าด้วยการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2566 22 พฤษภาคม 2566
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 22 มีนาคม 2566
พระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 19 มีนาคม 2566
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มีราคาไม่เกินห้าร้อยล้านบาท พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566- 2580) 10 กุมภาพันธ์ 2566