ความเป็นมา
Loading

ความเป็นมา

ประวัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ :

ดำเนินการด้านข้อมูล การวิเคราะห์วิจัย การพยากรณ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษา รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสู่สาธารณะ

ภารกิจ :

  1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ
  2. เป็นศูนย์สำรวจ วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์
  3. เป็นศูนย์พยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ราคาอสังหาริมทรัพย์
  4. เป็นศูนย์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเที่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  5. เป็นศูนย์ให้บริการปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ :
     วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียซึ่งเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2540 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะปัญหากำลังซื้อที่หดตัวอย่างรุนแรง ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซบเซาต่อเนื่องได้ สถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัย หลายภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงถึงความบกพร่องของระบบข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งการที่จะป้องกันมิให้เกิดวิกฤตหรือลดความเสี่ยงในอนาคตในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ จำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี”ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” เป็นหน่วยงานกลางให้ทำหน้าที่หลัก ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างมาประมวลผลเป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศมาเผยแพร่โดยรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

     ด้วยการผลักดันของกระทรวงการคลัง และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเงิน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ตั้ง”ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”โดยเป็นหน่วยงานอิสระระดับสายงานภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารอาคารสงเคราะห์  การดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง 3 ประการ ได้แก่
 
  1. เพื่อทำหน้าที่เป็น “หน่วยงานกลางจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ” (Data Collection) ให้เป็นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
  2. เพื่อทำหน้าที่ จัดทำข้อมูล (Information Provider) ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลแก่ ภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย
  3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม-รีสอร์ท นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า โดยจัดเก็บและรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน และเผยแพร่ข้อมูลในด้านอุปทาน อุปสงค์ ภาวะตลาด และการเงินที่อยู่อาศัย ฯลฯ

     ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

     การดำเนินงานในช่วงแรกภารกิจสำคัญยังคงมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมและพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ครบทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าโรงแรม-รีสอร์ทนิคมอุตสาหกรรมสนามกอล์ฟ  และที่ดินเปล่า  จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ทั้งโดยการรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐบางแห่งจัดเก็บอยู่แล้ว และโดยการสำรวจ ค้นคว้า วิจัย โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเอง เพื่อนำมาประมวลผล และเผยแพร่ผ่านช่องทางหลักบนเว็บไซต์ www.reic.or.th และผ่านช่องทางอื่นๆ จำนวนถึง 77 รายการข้อมูล กระจายอยู่ครบในหมวดย่อยต่างๆของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศชาติ สมควรต่อการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต