Loading

ถามตอบ

ภารกิจหลักของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มี 5 ด้าน คือ
1. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลประกอบด้านอื่นๆ
2. เป็นศูนย์สำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์
3. เป็นศูนย์พยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคาของอสังหาริมทรัพย์
4. เป็นศูนย์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
5. เป็นศูนย์ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • สมาชิกประเภทมีค่าใช้จ่ายจะเข้าชมข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลสถิติ ในรูปแบบ excel file ทั้งประเภทข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลังได้สูงสุดถึง 5 ปี ครบทั้ง 7 ประเภทข้อมูล ทั้งในด้านอุปสงค์ และอุปทาน 
 • ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์และประมวลผล
 • มีข้อมูลลงลึกในรายจังหวัด รายพื้นที่ ในประเภทอสังหาริมทรัพย์
สามารถตรวจสอบรายการสมาชิกประเภทมีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://www.reic.or.th/Landingpage/22
R-MAT คืออะไร

“R-MAT” เป็นชื่อย่อมาจาก REIC Market Analytics Tool โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจ ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมด้าน Data Visualization มาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือแสดงผลชุดข้อมูลของ REIC โดยเป็นการนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Data and information visualization และในอนาคตสามารถบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแหล่งเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกันได้ โดยในเบื้องต้นนี้ ทาง REIC ได้นำชุดข้อมูลของโครงการสำรวจที่อยู่อาศัย 27 จังหวัด ที่มีข้อมูลทั้งทางด้าน Demand และ Supply มาทำการแสดงผลสรุปข้อมูลในรูปแบบ Data and information visualization ที่ใช้องค์ประกอบภาพมาอธิบายในรูปแบบของ แผนภูมิ กราฟ และแผนที่ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดี ดูแนวโน้มข้อมูล ค่าผิดปกติ และรูปแบบของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี และสามารถทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ในรูปแบบรายงานที่เป็น Dashboard โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งบนเครื่อง PC Computer, Note book, I-Pad และ Smart Phone ได้ทั้งในระบบ Android และ ระบบ iOS

R-MAT เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางการลงทุนอย่างไร

ในปัจจุบัน REIC ได้นำชุดข้อมูลโครงการสำรวจที่อยู่อาศัย 27 จังหวัดมีข้อมูลทั้งทางด้าน Demand และ Supply มาทำการแสดงผลสรุปข้อมูลในรูปแบบ Data and information visualization ที่ใช้องค์ประกอบภาพมาอธิบายในรูปแบบของ แผนภูมิ กราฟ และแผนที่ เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักวิเคราะห์โดยละเอียด โดยจะให้มุมที่เป็นทั้งภาพรวมของสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย และลงละเอียดลึกถึงในระดับ Segment ของราคาระดับ Segment ของประเภท ในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนว่าพื้นที่ไหนมีศักยภาพที่จะสามารถลงทุนได้ดี

R-MAT รายละเอียดของข้อมูลมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันให้บริการข้อมูลโครงการสำรวจที่อยู่อาศัย 27 จังหวัด ที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งด้าน Demand และ Supply โดยมีรูปแบบการให้บริการ 4 Package ได้แก่ 
 
 1. Package 1 Full Option   สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
  • DB 1 ประกอบด้วย แผนที่ (เลือกเงื่อนไขตามที่ต้องการ ได้แก่ โซน รายชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ระดับราคา ประเภท)
  • DB 2 ประกอบด้วย ข้อมูล crosstab ประเภทบ้าน ระดับราคา อัตราดูดซับ โดยเชื่อมกับเงื่อนไขที่กำหนดใน Dashboard 1
  • DB 3 ประกอบด้วย ข้อมูลย้อนหลัง เช่น โครงการ A เปิดขายปีอะไร แยกแต่ละประเภท (ประเภท กำหนดรูปแบบตาม Shapeและ ปี กำหนดรูปแบบตามสี)
  • DB 4 ประกอบด้วย ข้อมูลเปรียบเทียบบริษัทของตนเองและบริษัทคู่แข่ง โดยเปรียบเทียบยอดขายต่อเดือน อัตราดูดซับ 
  • DB 5 ประกอบด้วย การสร้าง Dashboard ตามความต้องการของลูกค้า ไม่เกิน 2 Worksheets
    
 2. Package 2 Half Option   สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
  • DB 1 ประกอบด้วย แผนที่ (สามารถเลือกเงื่อนไขตามที่ต้องการ ได้แก่ โซน ระดับราคา ประเภท) ไม่มีชื่อโครงการและชื่อบริษัท
  • DB 2 ประกอบด้วย ข้อมูล crosstab ประเภทบ้าน ระดับราคา โปรโมชั่น อัตราดูดซับ โดยเชื่อมกับเงื่อนไขที่กำหนดใน Dashboard 1
  • DB 3 ประกอบด้วย ข้อมูลย้อนหลัง แยกแต่ละประเภท (ประเภท กำหนดรูปแบบตาม Shape และ ปี กำหนดรูปแบบตามสี)
    
 3. Package 3 Seminar Data   สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
  • Dashboard ข้อมูลจากงานสัมมนา ประกอบด้วย ข้อมูลเปรียบเทียบรายจังหวัด แยกประเภทบ้าน Listed-Non-Listed Company ทำเล ระดับราคา และสถานการณ์ก่อสร้าง
    
 4. Package 4 ข้อมูลรายจังหวัด   สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
  • ข้อมูลเหมือน  Package 1   Full Option   แต่แสดงผลเป็นรายจังหวัดที่ต้องการ

R-MAT ให้บริการข้อมูลอะไรบ้าง
 
 • ในปัจจุบันให้บริการข้อมูลโครงการสำรวจที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 27 จังหวัด ดังนี้
  1. กรุงเทพฯ – ปริมณฑล  ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
  2. ภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่  ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
  3. ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์
  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม
  5. ภาคใต้  ได้แก่  ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
  6. ภาคกลาง  ได้แก่  พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
  7. ภาคตะวันตก  ได้แก่  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
    
 • ในอนาคตจะนำมาพัฒนาใช้กับชุดข้อมูลอื่น ๆ ของ REIC อย่างเช่น ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ข้อมูลการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ข้อมูลที่อยู่อาศัยเปิดตัวโครงการใหม่ ฯลฯ
 • ข้อมูลโครงการสำรวจที่อยู่อาศัย 27 จังหวัด
  • Update ข้อมูลทุก 3 เดือน สำหรับพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และกลุ่มจังหวัด EEC
  • Update ข้อมูลทุก 6 เดือน สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก
 • สามารถ Export หน้ารายงานข้อมูลเป็น Crosstab data Excel File
 • สามารถ Export หน้ารายงานข้อมูลเป็น PDF File
 • สามารถ Export หน้ารายงานข้อมูลเป็น JPG File

R-MAT Dashboard ตามความต้องการของลูกค้า คือ

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Package 1 สามารถให้ทาง REIC Customize Dashboard ให้ตามความต้องการของลูกค้าได้โดยพัฒนาจาก 2 Worksheets ที่มีรายละเอียดของรูปแบบรายงานตามความต้องการของลูกค้า โดย REIC จะใช้ระยะเวลา 1 เดือนในการจัดทำ Customize Dashboard ให้กับลูกค้าได้ใช้งานนับตั้งแต่วันที่มีความต้องการจากลูกค้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร

R-MAT เงือนไขการให้บริการเป็นอย่างไร

REIC เริ่มบริการสมาชิกตั้งแต่ มีนาคม 2566 เป็นต้นมา โดยการสมัครสมาชิกจะมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ Username + Password เป็นเวลา 1 ปี

R-MAT อัตราค่าบริการ
 
 1. Package 1 Full Option
ข้อมูล อัตราค่าบริการปีละ (บาท)
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 300,000
ภาคตะวันออก (EEC)   300,000
ภาคเหนือ 250,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 250,000
ภาคใต้ 250,000
ภาคกลาง 200,000
ภาคตะวันตก 200,000
 
 1. Package 2 Half Option
ข้อมูล อัตราค่าบริการปีละ (บาท)
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 150,000
ภาคตะวันออก (EEC)   150,000
ภาคเหนือ 125,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 125,000
ภาคใต้ 125,000
ภาคกลาง 100,000
ภาคตะวันตก 100,000
 
 1. Package 3 Seminar Data
ข้อมูล อัตราค่าบริการปีละ (บาท)
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 80,000
ภาคตะวันออก (EEC)   80,000
ภาคเหนือ 80,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80,000
ภาคใต้ 80,000
ภาคกลาง 80,000
ภาคตะวันตก 80,000
 
 1. Package 4 ข้อมูลรายจังหวัด
อัตราค่าบริการของแต่ละจังหวัด ตามรายละเอียด >>คลิกที่นี่<<

R-MAT ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

นับจากวันที่ได้รับ Username + Password เป็นเวลา 1 ปี

R-MAT การเข้าใช้งานระบบ

สามารถเข้าใช้งานที่ >> คลิกที่นี่ << โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม และลงชื่อเข้าใช้โดย Username + Password ก่อนเข้าสู่ระบบผู้ใช้จะได้รับรหัส OTP (One Time Password) เพื่อความปลอดภัยโดยส่งผ่านข้อความของเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้งานนำรหัส OTP ไปยืนยันตัวตน และสงวนสิทธิ 1 สมาชิกต่อ 1 User


R-MAT บริการหลังการขาย

หมายเลขโทรศัพท์  Call Center   02-202-1768
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ตั้งแต่วันจันทร์ -ศุกร์
https://www.reic.or.th/Contact/ContactForm
Line ID : @REIC
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

R-MAT ผู้ประสานงาน

Call Center 02-202-1768 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ตั้งแต่วันจันทร์ -ศุกร์ เว็บไซต์ webmaster@reic.or.th
หรือ https://www.reic.or.th/Contact/ContactForm
 • การสมัครสมาชิก
  คุณศรัณยา 02-645-9676 saranya.k@reic.or.th
 • ปัญหาด้านเทคนิค
  คุณอภิชา คุณจุฬชาติ 02-645-1580 support@reic.or.th
 • ปัญหาด้านข้อมูล
  คุณทิว เบอร์โทรศัพท์ 02-202-1518 tiew.p@reic.or.th
  คุณนวลทอง 02-202-1578 nuanthong.v@reic.or.th
 • ติดตามความเปลี่ยนแปลงดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในรูปแบบของบทความทางวิชาการได้ทุกไตรมาส
   
 • พบกับสรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
  นอกจากนี้สมาชิกเว็บไซต์ จะได้อ่ายรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ใน EEC

  ความเคลื่อนไหวด้านการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า พร้อมบทวิเคราะห์อื่นๆ ตามสถานการณ์
  สามารถเข้าชมตัวอย่างข้อมูลได้ที่ https://www.reic.or.th/Research/REICReport
 • สถานะองค์กร 
  REIC ถูกจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 มีสถานะให้เป็นหน่วยงานอิสระ สังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์
   
 • บทบาทหน้าที่
  มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ การวิเคราะห์วิจัย การพยากรณ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษา รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสู่สาธารณะ
   
 • รูปแบบการให้บริการ
  ให้บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 7 ประเภท ประกอบด้วย
  • ที่อยู่อาศัย
  • อาคารสำนักงาน
  • ศูนย์การค้า
  • โรงแรม-รีสอร์ท
  • นิคมอุตสาหกรรม
  • สนามกอล์ฟ
  • ที่ดินเปล่า
โดยจัดเก็บและรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน และเผยแพร่ข้อมูลในด้านอุปทาน อุปสงค์ ภาวะตลาด และการเงินที่อยู่อาศัย ฯลฯ
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 - 2202 - 1768
โทรสาร : 0 - 2643 - 1251
อีเมล์ : info@reic.or.th
ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง
 Website : www.reic.or.th
 Twitter : www.twitter.com/REICFan
 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR
 Line : @REICFan

https://www.reic.or.th/Contact/Address
 
REIC เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม