Loading

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน ดังนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume) และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" มาที่ : 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

ติดต่อ คุณอุมาพร

โทร. 02-202-2187
โทรสาร 02-643-1251-2 
หรือ โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
ลักษณะและขอบเขตงาน
       วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และกรอบพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 2. วางแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
 4. จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ
 5. ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่กำหนดไว้
 6. ติดต่อ และประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
 2. ประสบการณ์:  3 - 5 ปี ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบริหารโครงการ การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณ
 4. มีทักษะในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วยประสานงานการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือแบบจำลองพยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ เขียนบทความวิเคราะห์ วิจัย และบทความรายงานสถานการณ์และทำนายแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ช่วยประสานงานด้านงานวิชาการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 2. ศึกษาภาวะ และติดตามภาวะตลาด สถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference) สำหรับงานวิจัย
 4. ประสานงานและควบคุมการวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 5. ตรวจรับงานวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 6. ออกแบบ และดำเนินการวิเคราะห์/ วิจัยข้อมูล ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์/ แปลผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองพยากรณ์ เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 8. รายงานผลการศึกษา และวิจัยข้อมูล

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 2. มีประสบการณ์การเขียนบทวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ (Modelling) ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาพิเศษ)
 3. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และวิจัยที่ดีเยี่ยม
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
หน้าที่
          ประสานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ช่วยประสานงานการจัดเก็บร่วมกับแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยออกแบบและพัฒนารายงาน ทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ภาคสนาม จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จัดทำรายงานสถิติข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากการสำรวจภาคสนาม การประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ
 
จำนวน
          1 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคหการ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานจัดเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS ได้เป็นอย่างดี
 4. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ดี
 5. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร และเรียนรู้ที่ดี สนใจในการพัฒนาตนเอง

เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
          อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น