Loading

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน ดังนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume) และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" มาที่ : 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

ติดต่อ คุณอุมาพร

โทร. 02-202-2187
โทรสาร 02-643-1251-2 
หรือ โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
หน้าที่
          ประสานงานการพัฒนาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูลฯ ได้แก่การดูแลระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถค้นหาข้อมูล และออกรายงานเฉพาะตามที่ User ต้องการได้ และบำรุงรักษาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 
จำนวน
          1 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
 2. มีประสบการณ์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
 3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างเป็น Object เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น 
 4. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
          อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร
          ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

สถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น
หน้าที่
          ประสานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ช่วยประสานงานการจัดเก็บร่วมกับแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยออกแบบและพัฒนารายงาน ทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ภาคสนาม จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จัดทำรายงานสถิติข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากการสำรวจภาคสนาม การประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ
 
จำนวน
          1 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคหการ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานจัดเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS ได้เป็นอย่างดี
 4. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ดี
 5. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร และเรียนรู้ที่ดี สนใจในการพัฒนาตนเอง

เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
          อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร
          ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

สถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น
หน้าที่
          เขียนชุดคำสั่งโปรแกรมตามความต้องการ ให้เหมาะสมกับการทำงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 
จำนวน
          2 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกันที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม/ ชุดคำสั่ง ด้วยภาษาแบบโครงสร้าง 
 3. มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บน Server/Client และ Web-based 
 4. มีความสามรถในการใช้ Tools สมัยใหม่ในการพัฒนาโปรแกรม
 5. มีประสบการในการเขียนโปรแกรม Web-based Application ได้แก่ XML, JAVA, ASP, ASP.NET, PHP และ Mobile Application ทั้งบน IOS และ  Android
 6. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 8. สามารถพัฒนาโปรแกรม ควบคุมการติดตั้งและใช้งานให้เป็นไปมามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)

เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
          อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร
          ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

สถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น
หน้าที่
          วิเคราะห์ความต้องการใช้งานและกำหนดคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียว พัฒนาระบบเครือข่าย ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
 
จำนวน
          1 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, โทรคมนาคม, หรือ 
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความสามารถในเรื่องอุปกรณ์ทางด้าน Hardware, Software และ Network เป็นอย่างดี เช่น switch, router, firewall, cabling, etc. 
 4. มีประสบการณ์การบริหารจัดการและติดตั้ง Windows Sever 20008 ขึ้นไป, Mail Server, FTP Server, DNS ฯลฯ
 5. สามารถติดตั้งและ config ได้ Linux, FreeBSD, Firewall
 6. สามารถจัดการระบบ Internet 
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
          อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการรับสมัคร
          ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

สถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น