Loading

ร่วมงานกับเรา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Information Center) เป็นหน่วยงานอิสระใน สังกัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หากท่านมีความสนใจสมัครงาน ดังนี้


วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งใบประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume) และรูปถ่าย วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" มาที่ : 
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) 
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

ติดต่อ คุณอุมาพร

โทร. 02-202-2187
โทรสาร 02-643-1251-2 
หรือ โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
ลักษณะและขอบเขตงาน:
1.ดูแลและพัฒนาการทำ SEO ของเว็บไซต์
2.จัดการและดูแลเวปไซต์ของบริษัท รวมถึงการ drive traffic ติดตามและวิเคราะห์เวปไซต์ trafic flow และรายงานผลเป็นระยะ
3.บรรลุผล key performance indicator เช่น ลด website bounce rate, เพิ่ม dwell time หรือ improving conversation
4.สร้างโฆษณาแบนเนอร์ และการจัดการ PPC
5.พัฒนาและจัดการด้านกลยุทธิดิจิตอลมาเก็ตติ้งแคมเปญ, คอนเทนต์ และการออกสื่อต่างๆ รวมถึงเขียนและจัดทำคอนเทนต์ภาพ และวีดีโอทั้งบนเวปไซต์และ social media account ต่างๆ เช่น facebook, line@
6.คาดการการเติมโตของแคมเปญการตลาด, ROI ของแคมเปญ
7.ติดต่อ สัมภาษณ์และจ้าง 3rd party graphic designers, web designers, videographers เพื่อสร้าง unique and engaging content
8.กำหนดเวลาและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาและทบทวนแนวคิดของโครงการและแคมเปญต่างๆอยู่เสมอ
9.พัฒนาและจัดการโปรเจคและสมาชิกในทีม รวมถึงการมอบหมายงาน, ทบทวนงานของสมาชิกในทีม
10.เข้าร่วม workshop และ ศึกษากลยุทธ์การทำตลาดใหม่ๆเสมอ รู้ถึงเทรนใหม่ ประเมินเทคโนโลยีใหม่ และทำให้แบรนด์อยู่ชั้นแนวหน้าของการอุตสาหกรรมการตลาดอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Qualifications) :
1.ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
2.มีประสบการณ์ด้านการทำ digital marketing
3.มีความรู้ในการทำ SEO, PPC, Google Adwords, Google Analytics, CMS
4.มีความสามารถในการจัดการ Social Media เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ facebook
5.มีรู้พื้นฐานโปรแกรมแต่งภาพ แต่งรูป ตัดต่อคลิป
6.พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และสามารถนำและโน้วน้าวคนในทีมได้
7.มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ๆ ที่ชัดเจนและสามารถทำให้เป็นจริงได้
ลักษณะและขอบเขตงาน
       วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และกรอบพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 2. วางแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
 4. จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพ
 5. ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่กำหนดไว้
 6. ติดต่อ และประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
 2. ประสบการณ์:  3 - 5 ปี ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบริหารโครงการ การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณ
 4. มีทักษะในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ช่วยประสานงานการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือแบบจำลองพยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ เขียนบทความวิเคราะห์ วิจัย และบทความรายงานสถานการณ์และทำนายแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ช่วยประสานงานด้านงานวิชาการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 2. ศึกษาภาวะ และติดตามภาวะตลาด สถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 3. จัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference) สำหรับงานวิจัย
 4. ประสานงานและควบคุมการวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 5. ตรวจรับงานวิจัยของที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา
 6. ออกแบบ และดำเนินการวิเคราะห์/ วิจัยข้อมูล ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์/ แปลผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองพยากรณ์ เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 8. รายงานผลการศึกษา และวิจัยข้อมูล

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 2. มีประสบการณ์การเขียนบทวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ (Modelling) ไม่น้อยกว่า 2 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาพิเศษ)
 3. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และวิจัยที่ดีเยี่ยม
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
ลักษณะและขอบเขตงาน
       ประสานงานการพัฒนาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลฯ กับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคารฯ ได้แก่การดูแลระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้สามารถค้นหาข้อมูล และออกรายงานเฉพาะตามที่ User ต้องการได้ และบำรุงรักษาระบบ MIS ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลโดยใช้คำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. บริหารจัดการและควบคุมการใช้โปรแกรมคำสั่ง บนระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ
 3. ออกแบบและพัฒนาการใช้งานเครื่องมือ (Tools) เพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูล การออกรายงาน
 4. เขียนคำสั่งโปรแกรมควบคุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของศูนย์ข้อมูลฯ
 5. กำหนดมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Security)
 6. กำหนดสิทธิของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละระดับชั้น (Authentication Access)
 7. ดูแล/ บำรุงรักษา/ แก้ไขปัญหา อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น Router, MUX, Modem เป็นต้น
 8. ติดตามตรวจสอบการใช้งานหรือปริมาณของข้อมูลที่เกิดในเครือข่าย (Network Monitoring) และหาทางแก้ไข/ ป้องกันการโจมตีจากไวรัส หรือ Hackers
 9. กำหนดมาตรการและวิธีการสำรองข้อมูล (Backup) และการคืนสภาพเดิมของฐานข้อมูล (Recovery)
 10. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลทั้ง จากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากการใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง (End Users)
 11. ติดตั้งระบบ Web Server/ Mail Server

คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (Specification)
 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา Computer Science หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่มีการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
 2. มีประสบการณ์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) บนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างเป็น Object เช่น Visual C, Visual Basic, Visual FoxPro, Java เป็นต้น
 4. สามารถเขียนคำสั่งภาษา SQL (Structure Query Language) ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
หน้าที่
          ประสานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ช่วยประสานงานการจัดเก็บร่วมกับแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยออกแบบและพัฒนารายงาน ทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ภาคสนาม จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จัดทำรายงานสถิติข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากการสำรวจภาคสนาม การประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์ข้อมูลฯ
 
จำนวน
          1 อัตรา
 
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เคหการ วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์ การประสานงานจัดเก็บข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS ได้เป็นอย่างดี
 4. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ดี
 5. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร และเรียนรู้ที่ดี สนใจในการพัฒนาตนเอง

เอกสารประกอบการรับสมัคร (ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด (ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
          อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-2187 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น