อื่นๆ
Loading

อื่นๆ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2564 27 กันยายน 2564
กฎกระทรวงค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหายจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2564 10 กันยายน 2564
กฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2564 10 กันยายน 2564
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2564 27 สิงหาคม 2564
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ พ.ศ. 2564 4 สิงหาคม 2564
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2564 2 สิงหาคม 2564
ข้อบังคับกรมที่ดิน ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2564 2 สิงหาคม 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2564 13 กรกฎาคม 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมช้าง และตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2564 13 กรกฎาคม 2564
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 13 กรกฎาคม 2564
กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 16 มิถุนายน 2564
กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 2564 14 มกราคม 2564
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 5 ตุลาคม 2563
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 5 ตุลาคม 2563
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างงด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 30 กันยายน 2563
พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 23 กันยายน 2563
กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 5 สิงหาคม 2563
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 31 กรกฎาคม 2563
กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 31 กรกฎาคม 2563
พระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 23 มิถุนายน 2563
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 23 มิถุนายน 2563
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 23 มิถุนายน 2563
"ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดิน(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563 ๓ " 16 มิถุนายน 2563
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง 8 มิถุนายน 2563
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง 15 พฤษภาคม 2563
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 24 เมษายน 2563
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานค 15 เมษายน 2563
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางแม่นาง 20 มีนาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์ - อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ (เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและองค์การบริหารส่วนตำบลปากนค 29 สิงหาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ที่ดินสาธารณประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม (ระยะที่ 1) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 5 สิงหาคม 2562
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 15 กรกฎาคม 2562
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 29 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 29 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 22 พฤษภาคม 2562
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 3 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 14 เมษายน 2562
พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 14 เมษายน 2562
พระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 6 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 10 มีนาคม 2562
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 9 มีนาคม 2562
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงันและเกาะกงธานเสด็จ ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 20 พฤศจิกายน 2561
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 5 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 3 พฤศจิกายน 2561
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 24 กันยายน 2561
กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561 3 กรกฎาคม 2561
กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 14 มีนาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 26 มกราคม 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 10 มกราคม 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 3 มกราคม 2561
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ธันวาคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ตุลาคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 22 กันยายน 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก 28 สิงหาคม 2560
คำสั่ง คสช. ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ. 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 30 ธันวาคม 2559
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559 20 ธันวาคม 2559
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 7 มิถุนายน 2559
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 24 พฤษภาคม 2559
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 31 มีนาคม 2559
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 19 พฤศจิกายน 2558
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 22 เมษายน 2558