อื่นๆ
Loading

อื่นๆ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (ฉบับที่ 6) 2 พฤษภาคม 2567
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 11 มีนาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด 7 ธันวาคม 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม 27 ตุลาคม 2566
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจสอบที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) พ.ศ. 2566 26 กันยายน 2566
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจสอบที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กรณีเป็นที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตที่ดินของรัฐด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2566 26 กันยายน 2566