Loading

แจ้งชำระค่าสัมมนา

ข้อมูลการลงทะเบียน / หลักฐานการชำระเงิน
*
*
*
*
*
*
เลือกไฟล์
ไม่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
*
*

กรุณากรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน


Click to change
เงินสด

ชำระได้ที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม

ในนาม “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” จากนั้นส่งเช็คมาที่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนญ.) เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม. 10310, โทร. 02-202-1768, โทรสาร 02-643-1251 (วงเล็บมุมซองว่า “ชำระค่าสินค้า”)

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชื่อบัญชี “ศูนย์ข้อมูลอสังหารัมทรัพย์” เลขที่ 001-11-044593-1 จากนั้นส่งแฟกซ์ สลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่ โทรสาร 02-643-1251

** ค่าใช้จ่ายในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนทุกครั้ง **