โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (EIA) โครงการการจัดสรรที่ดินเเละบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย) รุ่นที่ 2
Loading

โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (EIA) โครงการการจัดสรรที่ดินเเละบริการชุมชน (โครงการที่พักอาศัย) รุ่นที่ 2

วัน เวลา : วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00 - 16:30

สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

จัดโดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดและกำหนดการอบรม
2,500 บาท