Loading

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ : 22 กันยายน 2558
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยมี มล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ