Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

วันที่ : 19 ธันวาคม 2561
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ คุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เป็นผู้แทนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์