Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC ปี 2562 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)

วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในงานสัมมนาเรื่องสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC ปี 2562  โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมพลูแมน จี พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562