Loading

บรรยาย หัวข้อ “การใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด”

วันที่ : 20 มิถุนายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เป็นวิทยากร บรรยาย ในหลักสูตร “ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ ..อาวุธสู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 4 The Digital Age of Marketing การตลาด 5.0 เพื่อธุรกิจอสังหาฯ ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด” ให้แก่ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และสมาชิกสมาคม อสังหาริมทรัพย์ไทย จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562