Loading

บรรยาย หัวข้อ : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดพิษณุโลก – ตาก ปี 2562

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ครึ่งหลัง ปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก – ตาก  ในงานสัมมนา เรื่อง ”วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดพิษณุโลก - ตาก” โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก   ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562