Loading

สัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 15 ปี ของการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”

วันที่ : 17 กันยายน 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จัดสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 15 ปี ของการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ท่ามกลางปัจจัยลบที่ท้าทาย โดย คุณนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในวาระ 15ปี ของการจัดตั้ง ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562