Loading

บรรยายให้ นิสิตปริญญาโท

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
นางสาวสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล อุปสงค์-อุปทาน ที่อยู่อาศัยของ REIC” ให้กับ นิสิตปริญญาโท (ภาคปกติ) ภาควิชาเคหการ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562