เสวนา Stay with REIC for Real Estate Sustainability
Loading

เสวนา Stay with REIC for Real Estate Sustainability

วันที่ : 20 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดอบรมการใช้ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 และเสวนา "Stay with REIC for Real Estate Sustainability"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน และแนวทางการนำข้อมูลไปประกอบการใช้ประโยชน์เพื่อการพยากรณ์ตลาด อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้ข้อมูลอีกด้วย ณ โรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562