Loading

ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ MLS

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาระบบ MLS Multiple Listing Sevices กับ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (RESAM)
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาระบบ MLS Multiple Listing Sevices  กับ คุณอรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (RESAM) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักขายและนักการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563