Working group ประเมินสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563 เเละเเนวโน้ม ปี 2564
Loading

Working group ประเมินสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563 เเละเเนวโน้ม ปี 2564

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุม Working Group เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เพื่อกำหนดทิศทางปี 2564 โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุม Working Group เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล เพื่อกำหนดทิศทางปี 2564 โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประชุมร่วมกับ คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา คุณพอตา ยิ้มไตรพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง คุณชนะ จิระรัตนรังษี รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 2 พร้อมทั้ง 3 สมาคมหลักด้านอสังหาริมทรัพย์ ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์เเละที่ปรึกษาสมาคม เเละผู้ประกอบรายใหญ่ ณ โรงเเรมพูลเเมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ถนนรางน้ำ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563