Mini Real Estate Service Professional : DATA ANALYSIS WITH REIC
Loading

Mini Real Estate Service Professional : DATA ANALYSIS WITH REIC

วันที่ : 31 สิงหาคม 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย หลักสูตร Mini Real Estate Service Professional : DATA ANALYSIS WITH REIC
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยาย หลักสูตร Mini Real Estate Service Professional : DATA ANALYSIS WITH REIC สร้างผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ให้เป็น “Game Changer” ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM แก่ สมาชิก UPM Academy ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564