Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ปี 2561

วันที่ : 28 มีนาคม 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยาย สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในภาคใต้ ปี 2560 ในงานสัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ปี 2561 โดยในช่วงเช้า มีการนำเสนอภาพรวมธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดสงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์และผู้บริหารของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรม บุรีศรีภู หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา