ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี)

วันที่ : 14 มิถุนายน 2566
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานีในปี 2566 และเพื่อประเมินสถานการณ์ของตลาด ทั้งในส่วนของการลงทุนพัฒนาโครงการ และในด้านการให้บริการสินเชื่อของ ธอส.
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค "Business Opportunity Forum"  โดยมีวัตุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานีในปี 2566 และเพื่อประเมินสถานการณ์ของตลาด ทั้งในส่วนของการลงทุนพัฒนาโครงการ และในด้านการให้บริการสินเชื่อของ ธอส.

โดย ดร.วิชัย  วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดอุดรธานีปี 2565 และแนวโน้มปี 2566  และคุณจตุรงค์ ธนะปุระ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ได้ร่วมนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ รวมถึงความต้องการการสนับสนุนจาก ธอส.ทั้งในด้านบริการสินเชื่อ Pre - Post Finance 

ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณอิสระ เนาวศิริ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และคุณวิกิจชัย แซ่เจีย ผู้จัดการเขตอุดรธานี ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. กิจกรรมและความร่วมมือในการ ส่งเสริมธุรกิจที่อยู่อาศัยในพื้นที่  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซนเตอร์ อุดรธานี