Loading

ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มอบนโยบาย

วันที่ : 23 สิงหาคม 2559
ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล พร้อมด้วย คุณอนุสรณ์ ทองสำราญ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์