REIC ร่วมลงนาม MOU พันธมิตร 4 หน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยสู่ความยั่งยืนอสังหาริมทรัพย์ไทย
Loading

REIC ร่วมลงนาม MOU พันธมิตร 4 หน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยสู่ความยั่งยืนอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านวิจัยและวิชาการ” กับหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา และเชื่อมโยงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ และวิจัย กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2566 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านวิจัยและวิชาการ” กับหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย
  1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
  4. บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมีเจตนารมณ์และขอบเขตความร่วมมือ ในมิติของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมวิชาการ และการพัฒนาระบบ หรือแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ความร่วมมือด้านการสนับสนุนและการพัฒนาด้านบุคลากร และด้านอื่นๆ ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานดังกล่าวจะต่างกันตามความเหมาะสมและดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาความรู้ซึ่งจะนำไปสู่โครงการวิชาการที่มีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างโครงการวิจัยทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จะสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนและการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางตลาดได้อย่างแม่นยำ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะสามารถเพิ่มกิจกรรมด้านการวิจัย ซึ่งจะสร้างการยอมรับในบทบาทด้านวิชาการและด้านการวิจัยไปสู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มฐานพันธมิตรและผู้ใช้ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์และวิจัยที่มีความหลากหลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) ด้านการวิเคราะห์ (Data Analytics) ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และสามารถพัฒนาให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีได้มากยิ่งขึ้น

ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นภารกิจทางวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และการขยายฐานงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของสังคมของประเทศ ไทย เช่น ผู้มีรายได้น้อยกับที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยที่จ่ายได้ (affordable housing) Nursing Home การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนรุ่นใหม่ เป็นต้น...
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่