Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครึ่งแรกปี 2561

วันที่ : 4 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดมหาสารคาม โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
               ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดมหาสารคาม โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 319 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 37,219 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 145,131 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 248 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 26,018 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 98,958 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 57 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 10,569 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 29,375 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 14 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 632หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 16,798 ล้านบาท

               ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 13,727 หน่วย หรือร้อยละ 36.9 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน  10,929 หน่วย หรือร้อยละ 42.0 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 2,506 หน่วย หรือร้อยละ 23.7 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 292 หน่วย หรือร้อยละ 46.2 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด
 
... อ่านต่อฉบับเต็ม... download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ
5 มิถุนายน 2563
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC หน่วยขายได้ใหม่ลด อัตราดูดซับต่ำ ตลาดรวมชะลอตัว
พื้นที่ EEC เข้ามามีบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย พบว่า ณ สิ้นปี 2562 มีโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 78,780 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22 ของจำนวนที่อยู่อาศัยใน 26 จังหวัดหลักซึ่งมีจำนวนรวม 355,145 หน่วย นับได้ว่ามีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ซึ่งมีจำนวน 209,868 หน่วย โดยจังหวัดชลบุรีมีจำนวนที่อยู่อาศัยเสนอขายมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด EEC