Press Release
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

วันที่ : 28 มีนาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ โดยเป็นผล สํารวจภาคสนามจากโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ํากว่า 6 หน่วย ในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราชโดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่าในปี 2560 ภาพรวมภาคใต้ 14 จังหวัด มีจํานวน Housing Stock ประมาณ 3.5 ล้านหลัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของประเทศ เฉพาะพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช มีสัดส่วน Housing Stock รวมกัน ร้อยละ 51.9 ของ 14 จังหวัดภาคใต้โดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 27,628 หน่วย มูลค่ารวม 50,691 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีการโอนกรรมสิทธิ์ปี 2560 จํานวนทั้งสิ้น 6,247 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 17,579 ล้านบาท จังหวัด สงขลา จํานวน 5,432 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 8,262 ล้านบาท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 4,219 หน่วย คิด เป็นมูลค่า 7,652 ล้านบาท และจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 3,207 หน่วยคิดเป็นมูลค่า 4,850 ล้านบาท ด้วย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวศูนย์ข้อมูลฯ จึงกําหนดเป็นพื้นที่ดําเนินการสํารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย จากการสํารวจ ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 พบความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่