Press Release
Loading

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ปี 2560 แนวโน้ม ปี 2561

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดําเนินการสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ํากว่า 6 หน่วย ล่าสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 โดยดําเนินการเฉพาะในพื้นที่จังหวัด สําคัญ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา พบว่า 3 จังหวัดดังกล่าวมีสัดส่วน Housing Stock รวมกันคิด เป็นร้อยละ 67.4% ของ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีจํานวน Housing Stock ปี 2560 ประมาณ 2.6 ล้านหลัง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของประเทศ) และมีจํานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ 47,256 หน่วย มูลค่ารวม 84,054 ล้านบาท
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่