Loading

รถไฟรางเบาภูเก็ตเริ่มก่อสร้างได้ ปี63

วันที่ : 5 กันยายน 2561
รฟม.หารือจังหวัดภูเก็ต เร่งศึกษา PPP ร่วมทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต คาดเสนอ ครม.ใน เม.ย. 62 และเริ่มก่อสร้างในปี 63 โดยเปิดให้บริการในระยะที่ 1 "สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง" จำนวน 21 สถานี ภายในปี 66
นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะนำโครงการให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินการภายหลังจากนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ รฟม.เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา แบ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็น 2 ระยะ โดย รฟม.จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลองก่อน โดยมีสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ รฟม.อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดทำรายงาน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยคาดว่าจะสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ราวเดือนเมษายน 2562 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 รวมทั้งเปิดให้บริการภายในปี 2566
 
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ