Loading

เลิก สีเขียวลาย ฝั่งธนฯ ปลดล็อกผังเมืองเพิ่มใช้ประโยชน์ที่ดิน เร่งฟังความเห็นเตรียมประกาศใช้ปี62

วันที่ : 4 มิถุนายน 2561
เลิก สีเขียวลาย ฝั่งธนฯ ปลดล็อกผังเมืองเพิ่มใช้ประโยชน์ที่ดิน เร่งฟังความเห็นเตรียมประกาศใช้ปี62

รายงานข่าวจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่บังคับใช้ในปัจจุบันนี้ถือเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งได้ประกาศใช้ไปเมื่อปี 2556 ซึ่งผังเมืองจะมีการปรับปรุงทุก ๆ 7 ปี โดยขณะนี้ สำนักผังเมือง กทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวม กทม. ครั้งที่ 4 โดยมีการปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และวางแผนประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 4 ภายในปี 2562 ซึ่งจากการจัดเก็บข้อมูล สภาพพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ และการนำข้อเสนอแนะของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงผังเมืองรวมให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมนั้น เบื้องต้น กทม.ได้พิจารณาปรับแก้สีผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในบางบริเวณให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้มากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่ที่จะมีการปรับสีผังเมืองรวมอย่างชัดเจน คือพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ซึ่ง กทม.จะทำการปลดล็อกปรับสีผังเมืองรวมจากพื้นที่สีเขียวลายขาว ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งจะอยู่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางขุนเทียน บางแค เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด

ทั้งนี้การปลดล็อกพื้นที่สีเขียวลายขาวในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียวนั้นจะไม่กระทบต่อการเป็นพื้นที่รับน้ำตามที่ผังเมืองกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมไว้ เนื่องจากในปัจจุบัน กทม.สร้างพื้นที่รับน้ำระบบระบายน้ำรูปแบบอื่น ๆ มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง กทม.ได้ประสานข้อมูลกรมชลประทาน วางแนวทางการระบายน้ำในแนว อื่น ๆ ไม่ให้ไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมากอย่างที่ผ่านมา ส่วนพื้นที่ผังเมืองสีเขียวลายขาวในพื้นที่เขตอื่น ๆ นั้น ก็จะมีการปรับเปลี่ยน ปลดล็อกเช่นกันดูตามความเหมาะสม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในจุดที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น ลดการรอนสิทธิ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเมือง อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่จำกัดบางประเภท ที่ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังไม่มีการพัฒนา ก็อาจไม่สามารถปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมได้ โดยการปรับผังเมืองดังกล่าวอยู่ระหว่างใกล้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้น กทม. จะเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2562 อย่างแน่นอน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์