Loading

เปิดหวูด..รถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น ปี 62 เตรียมทดลอง 9 สถานีแรก ตุลาคมปีนี้

วันที่ : 7 เมษายน 2561
เปิดหวูด..รถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น ปี 62 เตรียมทดลอง 9 สถานีแรก ตุลาคมปีนี้

การคมนาคมขนส่งทางรางเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับด้านโลจิสติกส์ของประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัด การการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า รวมถึงการบริการที่สะดวก ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นเมือง และระหว่างประเทศ พร้อมผลักดันรถไฟทางคู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) ระยะที่ 1 ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เติมเต็มโครงข่ายการขนส่ง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ลดต้นทุนการขนส่ง และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

ล่าสุด การรถไฟฯ ได้นำคณะสื่อมวล ชนลงพื้นที่โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ที่สถานีบ้านกระโดน และสถานีขอนแก่น โดย "ศรัณย์ สิรเมธี" ผู้จัดการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น มีระยะทางรวม 187 กิโล เมตร วงเงินงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 23,430,000,000 บาท งานก่อสร้างประกอบด้วย การก่อสร้างระบบทางคู่ พื้นที่ลานกองสินค้า (Container yard หรือ CY) ที่สถานีบ้านกระโดน สถานีบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สถานีท่าพระ จังหวัดขอนแก่น และสถานีรถไฟจำนวน 18 แห่ง ขณะนี้ภาพรวมของโครงการมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 57.8 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.1 และมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้

สำหรับสถานีที่มีการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 มีทั้งหมด 9 สถานี และที่หยุดรถ 2 แห่ง รวมทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วย 1.สถานีบ้านเกาะ 2.สถานีบ้านกระโดน 3.สถานีหนองแมว 4.สถานีโนนสูง 5.สถานีบ้างดงหลอง 6.สถานีบ้านมะคำ 7.สถานีพลสงคราม 8.สถานีบ้านดอนใหญ่ 9.สถานีเมืองคง 10.ที่หยุดรถบ้านหนองกันงา 11.ที่หยุดรถเนินถั่วแปป ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2561 จะทำการทดสอบระบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริง

นอกจากนั้น การก่อสร้างสถานีขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในโครงการฯ ขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณร้อยละ 70 ซึ่งเป็นสถานีรถไฟยกระดับ มีความยาวทางยกระดับ 5.2 กิโลเมตร สูงกว่าพื้นดินเฉลี่ย 10 เมตร ชั้นล่างประกอบด้วยห้องจำหน่ายตั๋ว พื้นที่เชิงพาณิชย์ และห้องควบคุมการเดินรถที่มีระบบที่ทันสมัย สามารถสั่งการและติดตาม คำนวณการเดินรถในเส้นทาง ส่วนชั้นที่สองจะเป็นชานชาลาสำหรับผู้โดยสาร โดยโครงการก่อ สร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น ได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต ทั้งนี้ จะ มีการทดสอบระบบทั้งหมดของสถานีภายในเดือนธันวาคมนี้

อย่างไรก็ตาม หากโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น จาก 3 ชั่วโมง เหลือ 1 ชั่วโมง 20 นาที และช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าจากเดิม 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าจาก 4 แสนตันต่อปีเป็น 4 ล้าน ตันต่อปี และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคนต่อปีเป็น 10 ล้านคนต่อปี

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ