Loading

ถนนวงแหวนโคราชสะดุด!ครม.สั่งลุยเวนคืนที่ดินด่วน

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2560
ถนนวงแหวนโคราชสะดุด!ครม.สั่งลุยเวนคืนที่ดินด่วน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ครม.ได้กำหนดให้เวนคืน ที่ดิน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนอง ไทร - บ้านหนองบัวศาลา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เนื่องจากกรมทางหลวง (ทล.) มีความจำเป็นที่จะต้องได้ที่ดินมาเพื่อสร้างทาง หลวงดังกล่าวในท้องที่ อ.ปักธงชัย อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืน

          โดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดิน 285 แปลง กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแล้ว 58 แปลง ราษฎรได้มาทำสัญญา 54 แปลง ยังไม่ได้ทำสัญญา 4 แปลง ขณะนี้เกิดปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากที่ดิน 4 แปลงดังกล่าว อยู่บริเวณทางแยกต่างระดับ (interchange) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ได้ต่อเนื่องและไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าทดแทน

          สำหรับการกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ที่ดิน 227 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 53 ราย และต้นไม้ยืนต้น 70 ต้นนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคาค่าทดแทนภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 และแจ้งให้ประชาชนมาทำสัญญา คาดว่าจะเกิดปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกับบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ เป็นเหตุทำให้ติดขัดในการก่อสร้างและทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

          ทั้งนี้ ทล.ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้างโครงการฯ ระยะเวลาดำเนินการ 960 วัน โดยเริ่มสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มิถุนายน 2562 วงเงินก่อสร้าง 987,934,080 บาท ขณะนี้บริษัทได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากราษฎรผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่ยินยอมรับราคา ค่าทดแทน และไม่มาทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายกับทล. เป็นเหตุให้ ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทเข้าก่อสร้างตามสัญญา

          ดังนั้น เพื่อให้ ทล.มีอำนาจในการวางเงินค่าทดแทนและเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ครม. จึงได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายถนนวงแหวนรอบเมือง นครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร-บ้านหนองบัวศาลา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างทางหลวงให้สำเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของการเวนคืนต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ