ค้านจำกัดสิทธิพัฒนาที่แนวรถไฟฟ้า ผังเมืองกทม.ประกาศใช้ปี61แก้ไม่ถูกจุด
Loading

ค้านจำกัดสิทธิพัฒนาที่แนวรถไฟฟ้า ผังเมืองกทม.ประกาศใช้ปี61แก้ไม่ถูกจุด

วันที่ : 13 มกราคม 2560
ค้านจำกัดสิทธิพัฒนาที่แนวรถไฟฟ้า ผังเมืองกทม.ประกาศใช้ปี61แก้ไม่ถูกจุด

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวว่า จากที่นักอสังหาริม ทรัพย์ออกมาวิจารณ์ว่ามาตรการทางผังเมืองที่กทม.อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขเพื่อปรับปรุงในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มาตรการต่าง ๆ ที่จะแก้ไขไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ได้จริงให้แบบจำกัดจำเขี่ยและการพัฒนาพื้นที่ริมเส้นทางรถไฟฟ้าก็ให้เพียงบางสายขยายเส้นทางไปและไม่กำหนดให้สร้างอาคารได้อย่างเหมาะสมสะเปะสะปะ

นายวันชัยกล่าวว่า การแก้ไขผังเมืองครั้งนี้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนมีกรอบการพัฒนาที่ศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกฤษฎีกาก็ต้องเห็นชอบด้วยไม่ได้มีการกำหนดขึ้นมาลอย ๆ หรือสะเปะสะปะโดยมีกรอบ 3 เรื่องหลักคือ 1.การพัฒนาระบบโลจิส ติกส์ที่ในฉบับนี้ได้มีการดำเนินการให้สอด คล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการตั้งสำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติขึ้นมา กทม.จึงหารือผังเมืองร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อให้การขนส่งเข้าออกตามรอยต่อมีการพัฒนามากขึ้น 2.การพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้าสนามบิน  และสถานีขนส่งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายประชาชนที่ใช้บริการจำนวนมากซึ่งการพัฒนาทั้งในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าเองต้องศึกษาตามบริบทของพื้นที่ในแต่ละจุดด้วยสำหรับพื้นที่ชั้นในนั้นอาจจะพัฒนาอะไรได้ไม่มากนักเนื่องจากมีความหนาแน่นมากส่วนในพื้นที่รอบนอกจะต้องพิจารณาด้วยเนื่องจากบางจุดกระทบกับการบินเพราะติดกับสนามบินและบางแห่งนั้นระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา รองรับอย่างสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ และ 3.เพิ่มการโอนสิทธิซื้อขายสิทธิของเจ้าของที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ใจกลางเมืองที่ถูกห้ามสร้างอาคารสูงเช่น พื้นที่ถูกเวนคืน พื้นที่ห้ามสร้างในจุด ต่าง ๆ ให้สามารถขายสิทธิให้กับบุคคลอื่นในพื้นที่อื่นที่สามารถดำเนินการได้ แม้จะไม่สามารถดำเนินการได้ในทุกจุด แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่สามารถทำได้ ทั้งนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น 3 ครั้งก่อนจะส่งให้ มท.พิจารณาและส่งกฤษฎีกาพิจารณาคาดว่าจะประกาศใช้ ในปี 2561

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ