Loading

บอร์ดพีพีพี ไฟเขียวเอกชนร่วมทุนสายสีส้ม

วันที่ : 22 มกราคม 2562
คณะกรรมการพีพีพี เห็นชอบรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่า 2.35 แสนล้าน เข้าโครงการร่วมทุนเอกชน โดยรัฐลงทุนค่าเวนคืนที่ดิน ขณะที่ เอกชนลงทุนค่าก่อสร้างและระบบ เก็บรายได้จากค่าโดยสารและพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลา 30 ปี
          คณะกรรมการพีพีพี เห็นชอบรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่า 2.35 แสนล้าน เข้าโครงการร่วมทุนเอกชน โดยรัฐลงทุนค่าเวนคืนที่ดิน ขณะที่ เอกชนลงทุนค่าก่อสร้างและระบบ เก็บรายได้จากค่าโดยสารและพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลา 30 ปี

          นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยภายหลังการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการPPP)โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า คณะกรรมการPPPได้เห็นชอบในหลักการของโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนจำนวน2โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและโครงการการจัดประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี มีมูลค่าเงินลงทุนรวม2.35แสนล้านบาท ภายใต้ มาตรการPPPFastTrackในรูปแบบPPPNetCostโดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนตะวันตก และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาโครงการส่วนตะวันตกและค่างานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาทั้ง เส้นทาง โดยมีระยะเวลาเดินรถ 30 ปีนับจากเริ่มเปิดให้บริการโครงการส่วนตะวันออกเป็นต้นไป

          โครงการนี้ เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งหมด โดยภาครัฐไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงิน (Subsidy)แก่เอกชนในส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และงานเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งเส้นทาง ส่วนโครงการการจัดประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนเป็น ระยะเวลา 20 ปี มอบหมายให้บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด และคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกเอกชนอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

          นอกจากนี้ คณะกรรมการPPP ยังเห็นชอบให้โครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมตามเส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะที่2ของการเคหะแห่งชาติ มูลค่าโครงการรวม4.23พันล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลาง (วงเงินมูลค่า 1-5พันล้านบาท)ดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556