Loading

สนข.เตรียมออกกฎปรับรถไฟฟ้าดีเลย์

วันที่ : 31 มกราคม 2562
อาจารย์จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวางแผนระบบจัดการเดินรถเพื่อยกระดับงานบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการเก็บผลสำรวจผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้าในประเด็นเรื่องของความตรงเวลาโดยมีความล่าช้าได้ไม่เกิน 5 นาที พบว่ารถไฟฟ้าที่มีคะแนนตรงเวลาน้อยที่สุด ได้แก่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และสายสีเขียว
          เตรียมเสนอคลอดเกณฑ์คุมรถไฟฟ้า เล็งออกกฎหมายปรับเอกชนหากรถไฟฟ้าดีเลย์ สายสีเขียวบ่อยสุด

          อาจารย์จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวางแผนระบบจัดการเดินรถเพื่อยกระดับงานบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการเก็บผลสำรวจผู้ใช้ บริการรถไฟฟ้าในประเด็นเรื่องของความตรงเวลาโดยมีความล่าช้าได้ไม่เกิน 5 นาที พบว่ารถไฟฟ้าที่มีคะแนนตรงเวลาน้อยที่สุด ได้แก่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และสายสีเขียว

          ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เตรียมเสนอให้บริษัทผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทุกสายนำเกณฑ์วัดมาตรฐาน (KPI) ไปใช้วัดประสิทธิภาพของงานบริการรถไฟฟ้าว่าเป็นไปตามที่สัญญาไว้กับประชาชนหรือไม่ และต้องได้รับบทลงโทษใดหากคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

          แหล่งข่าวจาก สนข. ระบุว่า การกำหนด KPI ดังกล่าวได้หารือร่วมกับเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าไว้หมดแล้ว ในอนาคตจะออกกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติตาม KPI พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ให้นำไปปฏิบัติพร้อมบทลงโทษ เช่น รัฐบาลปรับเอกชนเมื่อดีเลย์บ่อยและซ้ำซ้อน หรือเกณฑ์ชดเชยให้ประชาชนผู้ใช้บริการชดใช้ประชาชนทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น เพราะกำหนดเป็นกฎระเบียบไว้ชัดเจนโดยไม่มีข้อผ่อนปรน