Loading

คุม ห้าง-โรงแรม-ตลาดนัด สร้างที่จอดรถ สนข.จ่อคลอดคู่มือกลาง แก้ปัญหาผลกระทบจราจร

วันที่ : 23 เมษายน 2562
สนข.เตรียมชง ครม.คลอดคู่มือ "มาตรฐานวิเคราะห์ผลกระทบจราจร" เสนอเป็นกฎหมาย คุมเข้มการก่อสร้าง อาคารใหญ่ โรงแรม, ห้าง, ตลาดนัด ที่มีผลกระทบต่อจราจร ต้องกำหนดที่จอดรถ การเข้าออกอาคาร ที่ไม่สร้างปัญหาจราจร และต้องได้รับ อนุมัติก่อน หากมีรถไฟฟ้าผ่าน ต้องลดพื้นที่จอดรถส่วนตัว
          สนข.เตรียมชง ครม.คลอดคู่มือ "มาตรฐานวิเคราะห์ผลกระทบจราจร" เสนอเป็นกฎหมาย คุมเข้มการก่อสร้าง อาคารใหญ่ โรงแรม, ห้าง, ตลาดนัด ที่มีผลกระทบต่อจราจร ต้องกำหนดที่จอดรถ การเข้าออกอาคาร ที่ไม่สร้างปัญหาจราจร และต้องได้รับ อนุมัติก่อน หากมีรถไฟฟ้าผ่าน ต้องลดพื้นที่จอดรถส่วนตัว

          นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้จัดสัมมนารับฟังความ คิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment : TIA)  เพื่อกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดปริมาณผู้อยู่อาศัยหรือกิจกรรมที่ดึงดูดประชาชนจำนวนมาก เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการทำรายงานขออนุมัติการก่อสร้าง การออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง หลังก่อสร้าง และเปิดให้บริการ ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรและขนส่งน้อยที่สุด

          โดย สนข.จะทำมาตรการกลางเป็นคู่มือเรื่อง การวิเคราะห์ผล กระทบด้านจราจร (TIA) เพื่อให้ผู้ที่จะต้องการขอดำเนินการ และผู้อนุมัติ นำไปใช้เป็นเกณฑ์เดียวกัน โดยจะสรุปผลศึกษาในเดือน มิ.ย. เสนอกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบจากนั้น เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2563 โดยช่วง 2 ปีแรก จะเสนอเป็นร่างระเบียบสำนักนายกฯ และใน 5 ปี จะบังคับใช้กับโครงการที่มียังไม่อยู่ในข่าย EIA เช่น อาคารสำนักงานราชการ, ตลาดสด ตลาดนัด, ห้างสรรพสินค้า, มหาวิทยาลัย, หอประชุม, โรงเรียน, สนามกีฬา, สถานีขนส่ง โดยมีคณะกรรมการพิจารณาต่างหากแยกจากคณะ กรรมการ EIA

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน อาคารสำนักงานเอกชน อาคารค้าปลีก ค้าส่ง โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล บ้านจัดสรร จะมีเรื่อง TIA หรือผลกระทบด้านจราจร ในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ยังไม่มีคู่มือ TIA ที่เป็นมาตรฐานกลาง ดังนั้น ผู้ดำเนินการในแต่ละโครงการจะประเมินตามข้อมูลที่มี ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการจราจรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อภาพรวม เช่น มีเอกชนรายหนึ่งจะขออนุมัติก่อสร้างห้างสรรพสินค้า บริเวณถนนสีลม จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติตามปกติ จากผังเมือง กทม. แต่ในการออกแบบ อาคารในเรื่องพื้นที่จอดรถ การกำหนดทางเข้าออก จำนวนเข้าออก จุดรับบัตร คืนบัตร ฯลฯ จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนสีลมและโครงข่ายที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น 

          นอกจากนี้หากเป็นจุดที่มีระบบขนส่งมวลชนครอบคลุม เช่นมีรถไฟฟ้าผ่าน อาจจะมีที่จอดรถน้อยลง เพื่อจำกัดการใช้รถส่วนตัว และต้องลงทุนในส่วนของทางเดินเชื่อมจากอาคารไปยังสถานีรถไฟฟ้า (Sky Way) เพื่อดูแลความสะดวกที่จะเข้าอาคารแทน