Loading

สนข.ดันแผนแม่บทขนส่ง เชื่อม3จังหวัดรองรับอีอีซี

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562
"สนข." เล็งศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน 3 จังหวัด รองรับการพัฒนาอีอีซี ใช้ขนส่งช่วย พัฒนาเมืองให้ยั่งยืนทั้งมิติ ด้านสังคม เมือง และการท่องเที่ยว
          "สนข." เล็งศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน 3 จังหวัด รองรับการพัฒนาอีอีซี ใช้ขนส่งช่วย พัฒนาเมืองให้ยั่งยืนทั้งมิติ ด้านสังคม เมือง และการท่องเที่ยว

          รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุว่า สนข.เตรียมศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเชื่อมโยง ระบบโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของประเทศ

          สำหรับแผนแม่บทดังกล่าวจะ วิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสม เบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่อีอีซี

          ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบและโครงข่ายของระบบขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่อีอีซี

          ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคม เพื่อให้เกิดการ บูรณาการรูปแบบการพัฒนาที่เด่นชัด  มีศักยภาพในระดับสูง ในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความเชื่อมโยงกับเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

          แผนแม่บทดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงข่ายที่มีอยู่และ ผลักดันการเจรจาด้านการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกรอบความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจต่างๆ