Loading

จ่อทำ sky walk แยกบางกะปิ-วัดศรีบุญเรือง

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563
 เชื่อมระบบขนส่งรถ-ราง-เรือ

          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ "บางกะปิบ้านเรา 3 L" ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนต่างๆ อาทิ รถ ราง เรือ ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา สำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการ ระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกะปิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ห้างน้อมจิตต์ บางกะปิ กลุ่มผู้นำชุมชนบางกะปิ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า สำนักการโยธามีโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าบริเวณแยกบางกะปิ (sky walk) ระยะทาง 1,400 เมตร ขอจัดสรรงบประมาณ จำนวน 900 ล้านบาท โดยมีรูปแบบแนวทางดำเนินการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิ เชื่อมโยงพื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยเริ่มตั้งแต่ช่วง ถนนลาดพร้าว ถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหง และ ถนนศรีนครินทร์ โดยมีชุมชนบางกะปิเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อในพื้นที่บริเวณริมคลองแสนแสบ รูปแบบจะเป็นการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า พื้นที่ช่วงบริเวณเกาะกลาง โดยมีโครงสร้างเชื่อมกับแนวเสารถไฟฟ้า และทางเชื่อมบริเวณแยกบางกะปิ แยกตลาดบางกะปิ และแยกนิด้า เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีรถไฟฟ้าบางกะปิ ไปจนถึงวัดศรีบุญเรือง จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง โดยบางจุดมีข้อจำกัดทางกายภาพที่มีทางเท้าสาธารณะแคบมาก ต้องขอใช้พื้นที่เอกชน ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ย่านบางกะปิ ได้หารือในการบริจาคที่ดินให้ และเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ ทั้งการออกแบบร่วมกับสำนักการโยธา เพื่อให้รูปแบบโครงการมีความสมบูรณ์และตรงกับบริบทของพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สะดวกสบาย และ ลดผลกระทบด้านการจราจร

          ทั้งนี้ เมื่อได้แบบที่สมบูรณ์แล้ว จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการหาผู้รับจ้างในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการไปพร้อมกับ รฟม. ที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีส้ม อย่างน้อยให้เสร็จพร้อมกัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้รับความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ ได้ขอให้ทาง รฟม. ช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงของสะพานข้ามแยกบางกะปิ ให้ยกระดับตัวสะพานให้สูงขึ้นด้วย