Loading

ธอส.ลุยกระตุ้นตลาดรับขายบ้านมือสอง

วันที่ : 2 มีนาคม 2564
เปิดตัวโครงการ G H Bank Marketplace
          "ธอส." ผุดโครงการ G H Bank Marketplace ปักธงแบงก์แรกของไทยที่ทำหน้าที่นายหน้าขายบ้านมือสอง ชูเก็บค่านายหน้าต่ำเพียง 1% หวังช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหา ริมทรัพย์

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม การผู้จัดการ ธนาคารอาคารสง เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้จัดทำโครงการ G H Bank Marketplace (นายหน้าขายบ้าน มือสอง) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้อง การขายบ้านมือสองทุกประเภท กับผู้ซื้อ สามารถบรรลุวัตถุประ สงค์ของตัวเองได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริม ทรัพย์ โดยโครงการดังกล่าวเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564

          ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการฝากขายเพียงนำเอกสารหลักฐาน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาโฉนด สำเนาหนังสือแสดงกรรม สิทธิ์ห้องชุด (กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ฝากขาย) ไฟล์รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่ต้องการฝากขายที่เป็นสภาพปัจจุบัน และแบบแปลน (ถ้ามี) และเข้ามาติดต่อธนาคารด้วยตัวเองที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

          โดย ธอส.จะประกาศขายทรัพย์ของผู้ฝากขายเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทำสัญญาผ่าน ช่องทางหลักของธนาคาร ประกอบ ด้วยเว็บไซต์ www.ghbhomecen ter.com ที่รวบรวมทรัพย์ NPA ของธนาคารทั่วประเทศ และรอง รับการใช้งานทุกแพลตฟอร์ม อาทิ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต รวมถึงช่องทางแอปพลิเคชัน : G H Bank Smart NPA หรือขายในงานประมูลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน : G H Bank Smart NPA ที่มีเป็นประจำทุกเดือน

          หากมีผู้ที่แสดงความสนใจและติดต่อซื้อ-ขายได้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และหากผู้ซื้อใช้สินเชื่อของ ธอส. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% เพื่อซื้อบ้านมือสองของผู้ที่ฝากขาย  ธนาคารจะเรียกเก็บค่านายหน้าจากผู้ฝากขายเพียง 1% ของราคาขายฝาก ส่วนกรณีผู้ซื้อไม่ได้ใช้สินเชื่อของ ธอส. ธนาคารจะเรียกเก็บค่านายหน้าจากผู้ฝากขาย 2% ของราคาขายฝาก  ซึ่งต่ำกว่า ค่านายหน้าในระบบขายบ้านมือสองทั่วไปที่จัดเก็บในอัตรา 3% ขึ้นไป
ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ