สนข.ถกสภาพัฒน์ลุยแผน TOD บูม ไฮสปีด-ทางคู่ 1.9 พันไร่
Loading

สนข.ถกสภาพัฒน์ลุยแผน TOD บูม ไฮสปีด-ทางคู่ 1.9 พันไร่

วันที่ : 9 มิถุนายน 2565
แนวคิดโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ อย่างคอมเมอร์เชียล, สถานที่พักผ่อน, ศูนย์ประชุม โดยพื้นที่รอบๆ นั้น ไม่ควรมีพื้นที่รถจอดหรือคอนโดต่างๆ
          สนข.ซุ่มหารือสภาพัฒน์ เร่งอัพเกรดแผน TOD 3 จังหวัด 1.9 พันไร่ คาดได้ข้อสรุป 2 เดือน จ่อนำร่องขอนแก่น ยึดต้นแบบโครงการฯดึงเอกชนร่วมทุน PPP

          รัฐบาลเร่งลงทุนโครงข่ายระบบรางของภาครัฐเชื่อมการเดินทางทั่วประเทศ และหากต้องการให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดต้องเปิดพื้นที่รอบสถานีพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่กันไป นายปัญญา  ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ว่าปัจจุบันที่ ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาของโครงการฯ เสร็จแล้วอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาคาดว่าจะใช้ระยะเวลาหารือแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

          "ส่วนแผนพัฒนาดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อไรนั้น เราต้องให้สศช.พิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม หลังจากหารือกับสศช.แล้ว สนข.จะต้องรายงานต่อกระทรวงคมนาคมรับทราบ เบื้องต้นสนข.ได้หารือกับสศช.อยู่ว่าจะต้องเสนอเรื่องนี้ให้ใครพิจารณาอีกบ้าง เพราะแผนนี้จะต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนเข้ามารับผิดชอบด้วย"

          ขณะเดียวกันสนข.ยังมีแผนจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) แต่ทางสศช.ให้ความเห็นว่ายังไม่ควรจัดทำพ.ร.บ.ดังกล่าวเพราะไม่อยากให้มีกฎหมายเยอะเกินไปควรใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ดำเนินการก่อน ซึ่งสนข.จะนำเรื่องนี้กลับมาทบทวนอีกครั้ง

          ทั้งนี้แผนพัฒนา TOD ยังเป็นแผนนำร่องทั้ง 3 จังหวัด ตามเดิม ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดอยุธยา ขณะเดียวกันการดำเนินการพัฒนาโครงการฯ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่นั้นๆ ด้วยเช่น จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้ว ส่วนจังหวัดอยุธยานั้นอยู่ในช่วงระหว่างการหารือ เพราะติดปัญหาเรื่องมรดกโลก เบื้องต้นคาดว่าจะนำร่องโครงการที่จังหวัดขอนแก่นก่อนเพื่อเป็น ต้นแบบโครงการฯ ปัจจุบันทางจังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างหารือร่วมกันในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ TOD โดยรอบ ซึ่งจะต้องรอแผนแม่บทแล้วเสร็จก่อนคาดว่าจะเริ่มเห็นรายละเอียดโครงการที่จังหวัดขอนแก่นได้ภายในปี 2566

          นายปัญญา กล่าวต่อว่าตามหลักแล้วโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน(TOD) จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้คนในพื้นที่ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ เพราะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยงข้องต้องเข้ามารับผิดชอบค่อนข้างเยอะ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ ส่วนสนข.จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนโครงการฯ ให้เกิดขึ้นด้วย

          "แนวคิดโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน(TOD) เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ อย่างคอมเมอร์เชียล, สถานที่พักผ่อน, ศูนย์ประชุม โดยพื้นที่รอบๆ นั้นไม่ควรมีพื้นที่รถจอดหรือคอนโดต่างๆ เพราะโครงการฯต้องการให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมเพื่อให้ประชาชนใช้บริการมากกว่าโดยภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเอกชนจะครองครองพื้นที่ได้เฉพาะพื้นที่รอบนอกโครงการเท่านั้น นอกจากนี้การประมูลจะใช้รูปแบบ PPP เพื่อดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วย ส่วนสัญญาสัมปทานกี่ปีนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ว่าเขาต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องศึกษาในเรื่องนี้ด้วย"

          สำหรับแผนศึกษา TOD ทั้ง 3 แห่ง พื้นที่รวม 1,943 ไร่ ประกอบด้วย

          1. สถานีรถไฟขอนแก่น พื้นที่ 837 ไร่ เป็น TOD ศูนย์ภูมิภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้เป็นศูนย์กลางเมืองขอนแก่นแห่งใหม่ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานมีการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ชุมชนเดิมและชุมชนใหม่ เพิ่มพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อม กับสถานีรถไฟความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. สถานีรถไฟอยุธยา พื้นที่ 206 ไร่ เป็น TOD ศูนย์ กลางเมืองภาคกลาง ตัวแทนกลุ่มแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือโดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้สอดคล้องกลมกลืนกัน ระหว่างความเป็นเมืองเก่ากับความทันสมัย เน้นการเชื่อมต่อพื้นที่สถานีความเร็วสูงที่จะเป็นศูนย์กลางเมืองใหม่เข้ากับพื้นที่ชุมชนเมืองเดิมด้วยสะพานทางเดินข้ามแม่น้ำ ท่าเรือข้ามฟาก และระบบขนส่งมวลชนรอง(Feeder) เพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอย่างมีประสิทธิ ภาพ เชื่อมพื้นที่สาธารณะภาย ในเมืองด้วยโครงข่ายพื้นที่สี เขียว ทางจักรยาน ทางเท้า และทางยกระดับ รักษาสมดุลของการอนุรักษ์และพัฒนา

          3. สถานีรถไฟพัทยา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 900 ไร่เป็น TOD ศูนย์ภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของพัทยา โดยเชื่อมโยงพื้นที่กับชายทะเลพัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญเดิม เพิ่มพื้นที่กิจกรรม ทางเศรษฐกิจใหม่ที่เชื่อมกับสถานีรถไฟความเร็วสูงโดยมี การปรับขนาดของ TOD ลง เพื่อให้เข้ากับสภาพมรดกท้องถิ่น
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ